GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne 6 Adet Uzman Yardımcısı ve 1 Adet Şoför olmak üzere sınavla toplam 7 (Yedi) adet personel alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları

- Sınava girecek UZMAN YARDIMCISI adaylarının aşağıdaki ŞARTLARI taşımaları gerekmektedir.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Askerlik görevini yapmış veya bu görevden muaf olmak,

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin kamu yönetimi, uluslararası ticaret bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla yukarıda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak,

e) 01.01.2012 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

i) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları işyerinden, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

j) ÖSYM tarafından yapılan, 09-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 Kamu Personeli Seçme sınavlarında İngilizce Yabancı Dil Testinden en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav'ından (KPDS) ya da üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) son dört yıl içerisinde (2008-2012) en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. ( İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)

k) 09-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünde en az 70 ve yukarı puan almış olmak,

l) Uzman yardımcılığı için başvuracak adayların TİM ve Birliklerden sadece birine başvurma hakkı bulunmaktadır.

- Sınava girecek ŞOFÖR adaylarının aşağıdaki ŞARTLARI taşımaları gerekmektedir.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Askerlik görevini yapmış veya bu görevden muaf olmak,

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) 01.01.2012 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

e) Lise veya Önlisans mezunu olmak,

f) En az 5 yıldır (B) sınıfı ehliyete sahip olmak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak,

ı) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

i) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları işyerinden, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

j) Şoför kadrosuna başvuru yapacak lise mezunları için 28 Kasım 2010 ve 23 Eylül 2012 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden puan almış olmak, Önlisans mezunları için 28 Kasım 2010 ve 22 Eylül 2012 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden puan almış olmak,

3- Başvurular her kadro için istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her kadro için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir.

4- İstenilen Belgeler

1. Genel sekreterlikten talep edilecek iş talep formu,

2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı

3. İki adet vesikalık fotoğraf,

4. Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi

5. KPSS Sonuç Belgesi

6. Uzman yardımcısı için yabancı dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgenin fotokopisi.

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

1. Nüfus Cüzdanının fotokopisi

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği

3. Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı.

4. Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olamadığına dair yazılı beyanı,

5. Dört adet vesikalık fotoğraf,

6. Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,

7. Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı.

8. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi

9. KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

10. Yabancı Dil Belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği

5- Başvuru Adresi

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine en geç19/11/2012 Pazartesi günü saat 17.00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6- Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 23/11/2012 tarihinden itibaren Genel Sekreterliğimizin internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Şoför olarak yapılacak görevlendirme için gerektiğinde uygulamalı olarak da yapılabilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

7- Nihai Değerlendirme

Sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle adayların sınav nihai başarı dereceleri tespit edilerek ilanda ilgili bölümler için Genel Sekreterliğimize alınması öngörülen kadro sayısı kadar ilk sırayı alan adaylar sınavı kazanmış olacaklardır.

Sınav sonuçları, Genel Sekreterlik internet adresinden duyurulacak, ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

8- Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

WEB SAYFASI

ADRESİ

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (GAİB)

Gazimuhtarpaşa Bulvarı Mücahitler Mah. 52012 Nolu Sokak No:6 Şehitkamil/GAZİANTEP

0(342) 211 05 00

http://www.gaib.org.tr

Bu sayfa 8 Ekim 2012 Pazartesi tarihinde yayınlanmıştır.
PAYLAŞ