10 SORUDA İHRACATÇILAR İÇİN KONTEYNER TARTIMI (SOLAS)

1- Dolu konteynerlerin brüt ağırlığının tespit edilmesi neden zorunludur?  

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) kuralları ve “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti Ve Bildirimi Hakkında Yönerge” kapsamında Dolu konteynerlerin brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanması zorunlu hale gelmiş olup,  DBA sertifikası olmayan dolu konteynerler gemilere yüklenemeyecektir.

1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Türkiye limanlarından yüklenen ihraç, aktarma veya transit tüm dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının, dolu konteyneri yükleten tarafından, beyan edilmesi gerekmektedir.

       Bu uygulamayla, daha emniyetli ve güvenli bir denizyolu taşımacılığı amaçlanmaktadır.

2- Doğrulanmış brüt ağırlık (DBA)  ve Doğrulanmış brüt ağırlık belgesi (DBA Belgesi) nedir?

Doğrulanmış brüt ağırlık (DBA), Dolu konteynerin Yönergede belirtilen yöntemlerden biriyle tespit edilerek onaylanan brüt ağırlığını ifade etmektedir.

Doğrulanmış brüt ağırlık belgesi (DBAB) Dolu konteynerin DBA bilgisini içerecek şekilde yükleten tarafından veya yetkilendirdiği kişilerce hazırlanarak onaylanan ve taşıyan ile kıyı tesisi işleticisine iletilen basılı veya elektronik formatta Türkçe ve İngilizce dilinde düzenlenen belgedir.

3- DBAB bildirimi nasıl yapılır?

Gemi yükleme planının etkin ve emniyetli bir şekilde hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesini sağlamak amacıyla DBA belgesi, konteyner gemiye yüklenmeden makul bir süre önce yükleten veya temsilcisi tarafından taşıyan ile kıyı tesisi işleticisine bildirilir.  (madde 5/6)

Taşıyanın temsilcisi tarafından, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşıyana iletilmesi hizmetinden dolayı yükletene herhangi bir ücret rücu edilemez.  (madde 5/17)

DBA bilgisi Elektronik Veri Değişimi (EDI) veya Elektronik Veri İşlemi (EDP) gibi elektronik haberleşme sistemlerinin yanısıra, basılı belge olarak veya söz konusu belge taranarak PDF formatında elektronik posta yoluyla da gönderilebilir.  DBA bilgisinin taşıyana ve kıyı tesisi işleticisine hangi yöntemle gönderileceği yükletenin tasarrufundadır. (madde 5/8)

4- DBA'da tolerans oranı var mıdır? (madde 5/16)

Dolu konteynerin beyan edilen doğrulanmış brüt ağırlığı ile gerçek brüt ağırlığı arasındaki fark ±%5'ten fazla olamaz. Söz konusu miktar idari yaptırım uygulama limiti olarak belirlenmiş olup, dolu konteynerin DBA değerini en az hata ile tespit etme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

5- Tartı aletinin özellikleri nasıl olmalıdır?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili mevzuatında belirtilen yasal gereklilikleri sağlayan ve bu doğrultuda bir bakanlık sertifikasına sahip, geçerli periyodik muayenesi yapılmış bir tartı aleti olmak zorundadır. Söz konusu tartı aletlerinin periyodik muayenesi ve ağırlık ölçüm uygulamasının 1 yılı geçmeyen periyotlarla yapılması zorunludur.  (madde 5/13)

 

6- DBA tespit yöntemleri nelerdir?

Yöntem 1 ve Yöntem 2 olmak üzere iki adet DBA tespit yöntemi belirlenmiştir.

 

     a- YÖNTEM 1 Nedir? (madde 20)

Konteyner tamamen kapatılıp taşımaya hazır hale getirildikten sonra, tartılıp tespit edilerek doğrulanması yoluyla brüt ağırlığın tespiti yöntemdir.

Bu yöntemle dolu konteynerin tartılması işi yükleten veya yükletenin yetkilendirdiği 3. Şahıs tarafından yapılır.  

 

     b- YÖNTEM 2 Nedir? (madde 21)

Konteyner içine yüklenecek her yükün, paketin, paketleme ve yük emniyet malzemesinin ağırlıkları ile konteynerin dara ağırlığının birlikte toplanması yoluyla dolu konteynerin toplam brüt ağırlığının tespitidir.

Yöntem-2 sadece yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne sahip olan ve İdare tarafından yetkilendirilen yükletenler tarafından kullanılır.

Bu yöntemi uygulayabilmek için yetkilendirilmek isteyen yükletenlerin başvuru formu ile birlikte İdareye başvurmaları gerekmektedir.                                                                                                                                                                                  

7- Yükletenin Sorumlulukları Nelerdir?  (Madde 14)

Dolu konteynerin brüt ağırlığını Yöntem-1 veya Yöntem-2 uyarınca tespit ederek doğrular.

DBA belgesini hazırlar ve bu belgeyi/belgede bulunan bilgileri taşıyan/hat operatörü veya acentesi ile kıyı tesisi işleticisine makul bir süre önce iletir.

DBA'nın tespiti, onaylanması ve bildirimini 3. şahıslar aracılığıyla yerine getirebilir. 3. şahısların bilgilerini hat operatörü ve kıyı tesisi işleticisine bildirir. Bu durum, yükletenin dolu konteynerin brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanmasına ve bildirimine ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldıramaz.

8- Hat operatörü kimdir ve sorumluluğu nedir? (madde 17)

 

       Hat operatörü (shipping liner carrier): Belirli bir program kapsamında ve önceden ilan edilen yükleme ve tahliye limanları arasında                  gemilerle konteynerlerde yük taşıma hizmetini düzenli bir şekilde ifa eden gerçek ve tüzel kişiler veya temsilcileridir.

       Hat operatörü, taşıyanın temsilcisi sıfatıyla almış olduğu dolu konteynerin brüt ağırlık bilgisini gemi kaptanı ile kıyı tesisi işletmecisine              bildirmek zorundadır.

       Hat operatörü, geminin yükleme planlaması yapılıyorsa, bu planlamada dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisini esas olmak           zorundadır.

9 - Genel kurallar nedir? (madde 5/17)

      Yükleten veya temsilcisi tarafından dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığına ilişkin taşıyanın temsilcisine (acente/hat            operatörü/taşıma işleri organizatörü) yapılan bildirimler, taşıyana yapılmış sayılır.

    Taşıyanın temsilcisi, bu bildirimlerin gemi kaptanına ve kıyı tesisine iletilmesinden sorumludur.

 

10) DBA'sız konteynerler için nasıl bir yol izlenecektir?

DBA bilgisi bulunmayan konteyneri tesisine kabul eden kıyı tesisi işleticisi, konusu konteynerin brüt ağırlığını Yöntem-1 uyarınca tespit ederek veya ettirerek yükletene ve taşıyana/hat operatörüne bildirmek zorundadır. Bu durum yükletenin dolu konteynere ilişkin DBA tespitine ve bildirimine ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. (madde 12/1)

 

DBA bilgisi bulunmayan hiçbir dolu konteyner gemiye yüklenemez. Taşıyan ve kıyı tesisi işleticisi DBA bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin gemilere yüklenmemesine yönelik belgeye dayalı prosedürler oluşturur ve bunları uygular.  (madde 12/2)

Sorularınız için:

mevzuat@tim.org.tr

Yönergeye ulaşmak için :

http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/TMKDG/tr/doc/20160909_124527_64574_1_64.pdf

 

 

PAYLAŞ