test

 

 

 

 

 

 

İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı

Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Programın Hedefleri

Program süresi olan 12 aylık süreçte, program kapsamında seçilecek firmalarda;

 1. İnovasyon sürecini sistematik, bütünsel ve odaklı bir yaklaşımla ele alan “Kurumsal İnovasyon Sistemi”nin oluşturulması,
 2. İnovasyon süreçlerini ve sonuçlarını besleyecek stratejik, organizasyonel, kültürel altyapının ve bilgi altyapısının oluşturulması,
 3. Ürünlerde, süreçlerde, organizayonel yapılanmalarda veya pazarlama faaliyetlerinde inovasyon projelerinin hayata geçirilmesi,
 4. İnovasyon çalışmalarının ve yatırımlarının etkinliğinin, rekabetçilik üzerine sürdürülebilir etkisinin, sistemli işleyişinin ve takip edilebilirliğinin sağlanması,
 5. İnovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılmasının, bunun sonucunda da ihracat performansının yükseltilmesinin sağlanması,
 6. İnovasyon yönetimi konusunda ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliğinin arttırılması,
 7. İnovasyon yönetimi konusunda, ülkemiz üniversitelerindeki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin arttırılmasıdır.

 

Çalışma Sonunda Her Bir Firmada Ulaşılması Hedeflenen Çıktılar:

 1.   Şirketin inovasyon kapasitesinin değerlendirilmesi
 2.   Gelişim alanlarına göre, kuruma özgü bir inovasyon sisteminin tasarlanması,
 3.   Kurumsal İnovasyon Sistemi Eylem Planının Hazırlanması
 4.   Kurumun İnovasyon Yönetişim Altyapısının Hazırlanması
 5.   Kurumsal İnovasyon Yönetimi Yönergesinin Hazırlanması
 6.   Kurumun Teknoloji Yol Haritasının Hazırlanması
 7.   Şirketin inovasyon stratejilerinin belirlenmesi,
 8.   Fikir ve Öneri Paylaşım Sisteminin Tasarlanması
 9.   İnovasyon Proje Portföyünün Oluşturulması
 10.   İnovasyon Proje Takımlarının Kurulması
 11.   İnovasyon Projelerinin Sistematik Yönetimi
 12.   Kurumun İK Uygulamalarına İnovasyonun Entegrasyonu
 13.   Takdir ve Ödüllendirme Sistematiğinin Oluşturulması
 14.   Kurumsal Hafızanın ve Bilginin Yönetimi
 15.   Açık İnovasyon Süreçlerinin ve Dış Paydaş İşbirliklerinin Tasarlanması
 16.   İnovasyon Dış Finansman Kaynaklarından Faydalanılması
 17.   Fikri Mülkiyet Hakları Süreçlerinin Tasarlanması
 18.   İnovasyon Yönetimi İç Eğitimlerinin Verilmesi ve Yetkinlik Kazandırma
 19.   Üniversite-Sanayi İşbirliğine Dayalı Ar-Ge Projelerinin Tasarlanması
 20.   Kurumsal İnovasyon Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

 

Gerçekleştirilecek Faaliyetler Nasıl Planlanmıştır?

Program kapsamında seçilecek olan faaliyetler 10 ana fazdan oluşmaktadır;

 1. Faz: Ön değerlendirme, Analiz ve Yol Haritasının Oluşturulması,
 2. Faz: Kurumsal İnovasyon Sistemi Projesinin Lansmanı ve İletişimi; Ortak Dil ve Ortak Algı Oluşturulması,
 3. Faz: İnovasyon Organizasyonunun Oluşturulması, Süreçlerin Tarif Edilmesi ve Yönergelerin Hazırlanması,
 4. Faz: Stratejilere İnovasyonun Entegrasyonu, Teknoloji Yol Haritalarının Hazırlanması ve İnovasyon Stratejilerinin Belirlenmesi,
 5. Faz: İK yönetimi Altyapısının ve Uygulamalarının İnovasyon ile Uyumlaştırılması,
 6. Faz: İnovasyon Eğitimleri ile İnsan Kaynaklarındaki Kapasitenin Arttırılması,
 7. Faz: İhtiyaç – Fırsat ve Fikir Havuzunun Oluşturulması, İnovasyon Proje Portföyünün Belirlenmesi,
 8. Faz: İnovasyon Projelerinin Çalışılması ve Uygulamaların Hayata Geçirilmesi,
 9. Faz: Açık İnovasyon ve İşbirliği Stratejilerinin Belirlenmesi ve Uygulamaya Geçilmesi,
 10. Faz: İnovasyon Çalışmalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi ve Revize Edilmesi.

Yukarıda belirtilmiş olan fazlar, belli bir sırayı takip etmekle beraber, belli durumlarda birbirleriyle örtüşecek zaman aralıklarında gerçekleştirilecektir.

Programın Süresi

Program, toplam 12 ay sürecek, bu süreçte firmaların ve mentorların aktif olarak 11 ay süresince faaliyetleri sürdürmeleri beklenecektir. (Ağustos ayı programda yıllık izinler için ayrılmıştır. Ağustos ayında faaliyet yapılması beklenmemekte, ayrıca mentorluk hizmet ödemesi de yapılmamaktadır).

Programın İşleyişi

TİM tarafından koordinasyonu sağlanacak program kapsamında, katılım gösterecek her bir firma ile ilgili bölgedeki üniversitede inovasyon yönetimi alanında çalışmakta olan bir “mentor” eşleştirilecektir. Söz konusu mentorlar tarafından, 11 ay süresince belli bir yol haritasını takip edecek şekilde mentorluk desteği sağlanacak ve belirlenen hedeflere ulaşılması amaçlanacaktır.

Programda görev alacak mentorların seçiminde öncelikli seçim kriteri “inovasyon yönetimi konusundaki uzmanlık ve uygulama deneyimi” seviyesidir.

Program süresince mentor, eşleştirildiği şirket ile ortak olarak belirlenecek gün ve saatte, her hafta bir gün en az 4 saatlik bir zaman diliminde şirketi ziyaret edecek ve şirketlerin inovasyon kapasitelerinin artırılması çalışmalarında mentorluk yapacaktır. Bu süreç içerisinde katılımcı her bir firmanın, inovasyon çalışmalarına yakın uzmanlığı olan bir yöneticisini şirket içi proje lideri olarak görevlendirmeleri beklenmektedir.

3., 6. ve 9. ayların sonunda tüm mentorların ve firmaların katılacağı deneyim paylaşım toplantıları yapılacaktır.

Mentorların ve firmaların aylık olarak gerçekleştirilecek faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM – InoSuit portalına ( www.inosuit.com ) raporlamaları beklenmektedir.

 

Programda Mentorluk Desteği Sağlayacak Mentorların Yükümlülükleri

 • “İnovasyon yönetimi” konusunda araştırma, eğitim ya da uygulama faaliyetleri gösteren, “üniversite-sanayi işbirlikleri” konusunda belli bir tecrübeye, yetkinliğe ve motivasyona sahip mentor adaylarının http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-mentor-kayit linkinde yer alan mentor başvuru formunu doldurulması, (Her bir mentorun bir kez başvuru yapması yeterlidir, başvuru bilgilerinizde değişiklik olması durumunda [email protected] e-posta adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.)
 • Belirtilmiş olan program çıktılarına erişilebilmesi amacıyla, her bir şirket için kurumsal inovasyon sistemlerinin ve yol haritalarının tasarlanması, söz konusu yol haritalarının uygulanmasının sağlanması ve belirtilen hedef çıktılara erişilmesinin sağlanması,
 • Her bir şirket için, düzenli olarak her hafta 1 gün en az 4 saatlik sürenin, program kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla şirkette geçirilmesi,
 • Aylık olarak gerçekleştirilen faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM'in belirteceği formatta TİM yönetimine raporlamaları,3., 6. ve 9. ay sonunda gerçekleştirilecek olan tüm deneyim paylaşım toplantılarına katılmaları.

 

Programa Katılım Gösteren Şirketlerin İdari Yükümlülükleri

 • Mentorların önereceği sistem ve yöntemler doğrultusunda, planlanacak olan inovasyonla ilgili tüm etkinliklere ve faaliyetlere gerekli yönetim desteğinin, emek, zaman ve uygun görülen bütçenin temin edilmesinin sağlanması,
 • Aylık olarak gerçekleştirilen faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM'in belirteceği formatta TİM yönetimine raporlamaları,
 • 3., 6. ve 9. ay sonunda gerçekleştirilecek olan tüm deneyim paylaşım toplantılarına katılmaları,
 • Program kapsamında her bir şirket için belirlenmiş olan mali yükümlülükleri yerine getirecek şekilde gerekli hizmet bedellerinin karşılanmaları.

Programda Yer Alacak Firmalar Nasıl Belirlenecek?

Programda yer alacak ve desteklenecek olan firmalar, başvuru formunu eksiksiz olarak ve belirtilen tarihe kadar dolduran şirketler arasından, formda verilen cevapların niteliğini göze alınarak şekilde TİM tarafından yapılacak bir ön değerlendirme sonucunda ve başvuru formunu dolduruş tarihleri de göz önüne alınarak belirlenecektir.

 

Programda Mentor Hizmet Bedeli Ödemesi Nasıl Yapılacaktır?

Her bir üniversite için 11 ay süresince, firma başına aylık mentorluk ücreti İstanbul'da bulunan üniversiteler için vergiler hariç aylık 4.000 TL, İstanbul dışında bulunan üniversiteler için vergiler hariç ayda 3.000 TL olarak belirlenmiş olup, bu ücret üniversitelerimize firmalarımız tarafından üniversite-sanayi işbirliği projeleri kapsamında ödenecektir.

 

Programa Katılım Gösteren Şirketlerin Finansal Yükümlülükleri

Program finansmanı, TİM'in ve bağlı bulunulan ihracatçı birliklerinin toplam %25 desteği ve programda yer alacak firmalarımızın % 75 katkısı ile gerçekleşecektir. (Program kapsamında %25 desteği alabilmek için firmanın İhracatçı Birliği üyesi olması gerekmektedir.) Söz konusu finansman modeline göre; programa katılım gösterecek her bir şirketin 11 ay süresince program kapsamında alacağı mentorluk hizmetleri karşılığında;

 • Merkezi İstanbul olup İstanbul içindeki üniversitelerden mentorluk alacak firmalar için üniversiteye vergiler hariç aylık 4.000 TL ödeme yapması,
 • Merkezi İstanbul dışında olup, İstanbul dışındaki üniversitelerden mentorluk alacak firmalar için üniversiteye vergiler hariç aylık 3.000 TL ödeme yapması,
 • Toplamda %25 oranında ki TİM ve bağlı bulunduğu ihracatçı birliği desteği için ise üniversiteye ödediği aylık ödeme dekontunu bağlı bulunduğu ihracatçı birliğine ibrazı ile talep etmesi gerekmektedir.

 

Programda Mentor Olarak Yer Almak İsteyen Akademisyenler/Yetkili Kişiler Başvurularını Nasıl İletebilirler?

Programda mentor olarak yer almak isteyen akademisyenlerin/yetkili kişilerin başvurularını, http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-mentor-kayit linkindeki mentor başvuru formunu doldurmaları yeterli olacaktır.

Programda Yer Almak İsteyen Firmalar Başvurularını Nasıl İletebilirler?

Programda yer almak isteyen firmaların başvuru için http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-firma-kayit linkinde yer alan firma başvuru formunu doldurmaları yeterli olacaktır.

Programın İzleme ve Değerlendirmesi Nasıl Yapılacaktır?

Programın ilerleyişi her ay sonunda mentorlar tarafından TİM yönetimine İnoSuit portalı üzerinden raporlanacak, kendilerine sundukları raporlar üzerinden geri dönüşler ve öneriler verilecektir. Benzer şekilde, her bir firmadaki inovasyon sürecinin yönetilmesinden sorumlu yöneticilerin de aylık değerlendirme formlarını doldurarak TİM ile paylaşmaları, bu şekilde programın ilerleyişi hakkındaki görüşlerini, gözlemlerini ve önerilerini iletmeleri amaçlanmaktadır.

Aylık takip ve değerlendirme raporlarına ek olarak; her 3 ayda bir programda yer alan tüm mentorların ve inovasyon yöneticilerinin bir araya gelerek tüm deneyim ve önerilerini paylaştıkları etkinlikler düzenlenecektir. Programın 11. ayında final raporlamaların tamamlanması istenecek, 12. ay itibarıyla da başarı hikâyelerinin paylaşıldığı bir kapanış etkinliği gerçekleştirilecektir.

Bilgi almak için [email protected] adresine mail gönderebilirsiniz.

LIVE SUPPORT