2020 Yılı Türkiye Kalkınma Yardımları

03 Şubat 2021

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından alınan bir yazıda, 4 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522. maddesinin f bendi ile TİKA Başkanlığı'na 'Kalkınma yardımları ve ülkemizin dış yardımlarıyla ilgili uygulama ve teknik koordinasyon ile takibi sağlamak, envanter hazırlamak ve raporlar yayınlamak” görevi verildiği, uluslararası kalkınma iş birliği ve dış yardım niteliğindeki tüm proje ve faaliyetlerin, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lardan TİKA tarafından yönetilen elektronik veri kayıt sistemine aktarıldığı, bilgilerin derlenerek istatistik haline getirildiği ve OECD Kalkınma Yardımları Komitesi'ne bildirildiği, bahse konu verilerin her yıl TİKA tarafından Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu adıyla yayımlanarak TİKA kurumsal web sitesinde erişime açık tutulduğu belirtilmektedir.

            Anılan yazıda devamla, ülkemizin uluslararası etkisinin bir göstergesi olan kalkınma yardımları verilerinin en nitelikli şekilde oluşturulabilmesini teminen tüm kamu kurum ve kuruluşları (kendilerine bağlı kuruluş/birimler dâhil) ile sivil toplum kuruluşları tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen uluslararası kalkınma iş birliği ve dış yardım faaliyetlerinin, 2020 yılından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi kapsamında sağlanan yardım ve katkıları da içerecek şekilde 15 Şubat 2021 tarihine kadar https://tky.tika.gov.tr elektronik adresinde bulunan veri tabanına, mümkünse veri tabanında talep edilen bilgilerin tamamının kaydedilmesi ile söz konusu yardımlara ilişkin fotoğraf, video vb. görsel malzemenin USB belleklere kaydedilerek üst yazı ekinde TİKA Başkanlığı ile paylaşılması talep edilmektedir.

CANLI DESTEK