2021 Yılı İthalat Rejimi Kararı Yayımlandı

05 Ocak 2021

31 Aralık tarihli Resmi Gazete'nin 3'üncü mükerrer sayısında 2021 yılı İthalat Rejimi Kararı'nın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Buna göre;

Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu ve yatık eşyanın ithali izne tabi tutulacak.

Vergi kimlik numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmayan ama yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişi ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilecek.

Özel anlaşmalara dayanan ithalatta, kitap ve diğer yayınların ithalatında, Türkiye'de açılan uluslararası fuar ve sergilerde Ticaret Bakanlığınca perakende satışına izin verilen eşyanın ithalatında vergi kimlik numarasına sahip olma şartı aranmayacak.

İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları ile ödenecek toplu konut fonunu gösterir listeler kapsamındaki eşyaya ait gümrük vergileri ve toplu konut fonları, kararın ekli listelerinde belirlendi.

Serbest bölgelere veya antrepoya alınan ya da Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak Avrupa Birliğine (AB) ihraç edilmesi halinde AB Ortak Gümrük Tarifesi'nde uygulanan en düşük gümrük vergisi oranı karşılaştırılacak.

Toplu konut fonu ödenerek ithal edilecek eşya gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte geçerli miktar ve oranlar kadar fona tabi olurken, gümrük vergilerinden muaf olarak gerçekleştirilecek ithalat ise fona tabi olmayacak.

Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışında inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi üstlendikleri işlerle ilgili olarak satın aldıkları makine ve teçhizatın Türkiye'ye kesin ve geçici ithaliyle bunlara ilişkin süre uzatımları bakanlığın iznine bağlı olacak.

1 Ocak 2021 itibarıyla gümrük vergisi yükselen eşya için bu tarihten önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek, yüklemesi yapılmış olan eşyanın 28 Şubat 2021'e kadar (bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesi tescil edilmesi halinde, kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranları uygulanacak.

Türkiye-AB Arasında Gümrük Birliğini Tesis Eden Ortaklık Konseyi Kararı kapsamında olup, geçerli bir menşe ispat belgesi eşliğinde gelen Birleşik Krallık çıkışlı eşyaya 28 Şubat 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde 2020'ye ait İthalat Rejimi Kararı eki listelerde belirtilen gümrük vergisi ve toplu konut fonu uygulanacak.

1 Ocak 2021'den sonra Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya iki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'na (STA) uyum kapsamında yayımlanacak olan düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar gümrük vergisi ve toplu konut fonu doğrultusunda teminat alınarak ithal edilecek.

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M3-1.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK