2021 Yılına İlişkin İthalat Tebliğleri Yayımlandı

05 Ocak 2021

31 Aralık tarihli Resmi Gazete'nin 3'üncü mükerrer sayısında Ticaret Bakanlığı'nın 2021'de uygulanacak ithalat tebliğleri yayımlandı.

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'ne (GTS) ilişkin tarife tavizlerinden yararlanan eşya ile ülkelerin belirlenmesine esas teşkil eden hususlar düzenlendi.

Radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazlar, yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar, haritalar ve harita bilgisi içeren eşya, kara yolu taşıt araçları, sivil hava taşıtları, bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletler ile Gübre İthaline İlişkin Tebliğ'in eklerinde yer alan ürünlerin ithalatında ilgili kurum ve kuruluşlardan uygunluk yazısı alınacak.

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ kapsamında ise "bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesnet üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri" ile "dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık ürünleri"nin insanlar için kullanılanlarının ithalatında, gümrük idarelerince, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda düzenleyeceği uygunluk yazısı talep edilecek. Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen firmalar için ise tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatı, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, izne tabi olacak.

Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıt ithalatı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılarak güvenli bir şekilde piyasaya sunulacak.

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ ile kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrolleri kapsamında, Türkiye'ye ithal edilmesi için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının onaylanmasına ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığınca kontrol belgesine tabi bazı eşyaların ithalatı konusunda düzenlemeye gidildi.

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ kapsamında ozon tabakasını incelttiği belirtilen maddelerin kullanımının önlenmesi ve kontrol altında tutulması adına söz konusu maddelerin ithalatına, Kamu Kurum Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ ile de Kamu İhale Kanununun 2'nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak ithalatta alınacak izinlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ ile de Türkiye'deki sanayicilerin rekabet güçlerini artırmak ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek, üretim sürecinde ihtiyaç duydukları ham madde, yarı mamul veya özel imalat niteliği taşıyan ürünlerden, Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa uygulanan Askıya Alma Sistemine dahil edilen ve edilmesi planlanan eşya için, Askıya Alma Sisteminin uygulanması amaçlanıyor.

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ ile de ilgili sözleşme hükümleri kapsamında kimyasal maddelerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-12-31&mukerrer=3 adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK