2022 Yılına İlişkin İthalat Tebliğleri Yayınlandı

03 Ocak 2022

31 Aralık tarihli Resmi Gazete'nin 3. mükerrer sayısında ithalat tebliğleri yayımlandı.

Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğe göre; ülkede düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar, yeni yılın ilk gününden itibaren sadece teşhir amacıyla katılabilecek, perakende satış yapamayacak. Fuar bitiminden sonra yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kesin ithalatı yapılabilecek.

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'ne (GTS) ilişkin tarife tavizlerinden yararlanan eşya ile ülkelerin belirlenmesine esas teşkil eden hususlar düzenlendi.

Radyoaktif maddelerle bunların kullanıldığı cihazlar, yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar, haritalar ve harita bilgisi içeren eşya, kara yolu taşıt araçları, sivil hava taşıtları, bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletler ile Gübre İthaline İlişkin Tebliğ'in eklerinde yer alan ürünlerin ithalatında ilgili kurum ve kuruluşlardan uygunluk yazısı alınacak.

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ kapsamında ise "bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesnet üzerinde ve kit şeklinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.06 pozisyonunda yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri ile dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık ürünlerinin insanlar için kullanılanlarının ithalatında, gümrük idarelerince, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda düzenleyeceği uygunluk yazısı talep edilecek. Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen firmalar için ise tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatı, "Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi"ne tabi tutulması halinde, izne tabi olacak.

Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıt ithalatı için Bakanlığa bağlı İthalat Genel Müdürlüğünün izni gerekecek.

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ ile kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrolleri kapsamında, Türkiye'ye ithal edilmesi için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının onaylanmasına ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi'ne tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığınca fiziksel olarak veya Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak düzenlenecek kontrol belgesi aranacak.

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ kapsamında Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışma ve faaliyetler çerçevesinde, ozon tabakasını incelten maddelerin kullanımının önlenmesi ve kontrol altında tutulması için ithalata ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ ile Türkiye'deki sanayicilerin rekabet güçlerini artırmak ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek, üretim sürecinde ihtiyaç duydukları ham madde, yarı mamul veya özel imalat niteliği taşıyan ürünlerden, Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa uygulanan Askıya Alma Sistemi'ne dahil edilen ve edilmesi planlanan eşya için, söz konusu sistemin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ ile ilgili sözleşme hükümleri kapsamında kimyasal maddelerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliği ile gümrük tarife pozisyonlarında (GTP) tanımları belirtilen harp silahları ve aksamları, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından veya bunlar adına yetki verilen kamu kurum ve kuruluşlarınca ithal edilebilecek.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ ile elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ithalatında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe giren Tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2021-12-31&mukerrer=3 adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK