2023-2025 Dönemi Bütçe Çağrısı Yayımlandı

14 Eylül 2022

Bugünkü ( 14.09.2022) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan 2023-2025 Dönemi Bütçe Çağrısı Tebliği ile Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere OVP (2023-2025) hazırlandığı ve programda ekonomi ile maliye politikalarının temel amaçlarının belirlendiği ifade edildi.

Bu kapsamda 2023-2025 döneminde Türkiye Ekonomi Modeli ile uyumlu olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen büyümenin sürdürülmesinin, verimli ve rekabetçi yerli üretim yapısının güçlendirilmesinin, ithalat bağımlılığının azaltılmasının, kalıcı fiyat istikrarına ulaşılmasının, beşeri sermaye ve iş gücü kalitesinin artırılmasının, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesinin, sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme ile adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Aynı dönemde maliye politikasının temel amacının ise bütçe disiplininin sürdürülerek kamu açıklarının tedrici olarak azaltılması, mali yapının daha da güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin bütçe imkanları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilmesi olarak sıralandı. Ayrıca, temel amaçlar arasında, kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde vergi tabanının genişletilmesinin ve gönüllü uyumun artırılmasının, kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansının artırılması ile kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye kararlılıkla devam edilmesinin yer aldığı vurgulandı.

Tebliğe göre, Kamu idareleri OVP'de belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket ederek kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanacak. Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak. Kamu kaynaklarının daha etkin şekilde değerlendirilmesi ve hazine nakit rezervinin güçlendirilmesi için "Tek Hazine Kurumlar Hesabı"nın kapsamı genişletilecek.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi'nin ulusal düzeyde hayata geçirilmesi süreci hızlandırılacak, kamu kurumlarının ilgili tüm sistemleri arasında tam entegrasyon sağlanacak. Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacak. Kamu yatırım, harcama, teşvik ve desteklerinin etkinliği artırılacak. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, OVP, Bütçe Çağrısı ve eki, Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki, Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacak.

Söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220914M1-2.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK