Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı

28 Temmuz 2021

Bugünkü Resmi Gazete'de Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı. Buna göre;

1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'nun 4. maddesi yeniden düzenlendi.

Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı; bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik, tebliğ ve diğer genel ve düzenleyici işlemler uyarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü izin veya belge ile Bakanlık tarafından geliştirilen bilgi sistemlerinin sistem kullanıcılarına sunumu kapsamında, her bir başvuru, izin, belge veya sistem sunumu için bir mali yıl içerisinde altı milyon Türk lirasını geçmemek üzere yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ücret almaya yetkili olacak. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılacak.

5941 Sayılı Çek Kanunu'nun 'Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı' başlıklı 5. maddesinin ceza sorumluluğunu içeren 1. fıkrasında değişiklik yapıldı.

Buna göre, 5. maddede tanımlanan ve 30/4/2021 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı durdurulacak. Hükümlü 30/6/2022 tarihine kadar çek bedelinin bu fıkrada değişiklik yapan Kanun'un yayımı tarihi itibarıyla ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olacak. Kalan kısmını 30/6/2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek.

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 211. maddesinin 1. fıkrasına ekleme yapıldı.

Buna göre, kanunen ödenmemesi veya tahakkuk ettirilmemesi gereken gümrük vergileri kapsamında ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması sonucu tahakkuk ettirilmesi durumunda bu vergiler geri verilmeyecek veya kaldırılmasına ilişkin talepler kabul edilmeyecek.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Kanun'a https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210728-1.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

 

CANLI DESTEK