Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı STA Kapsamı Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Yayınladı

25 Mayıs 2021

Bugünkü Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yer aldı. Buna göre;

Türkiye veya İngiltere tarafında, Yönetmeliğin gerekliliklerini karşılayan menşeli eşyanın, ithalatçı tarafından gerekliliklerini karşılayan bir menşe beyanına dayanarak yapılan tercihli tarife talebi esas alınacak.

İthalatçı ülke, Yönetmeliğin herhangi bir gerekliliğini yerine getiremeyen bir ithalatçının, ihracatçının veya Taraf ülkenin tercihli tarife talebini reddedebilecek.

Bir menşe beyanı,

- İthal edilen eşyanın Anlaşma çerçevesinde tercihli tarife için gerekli koşulları karşıladığını açıkça beyan eden ihracatçının kendisi tarafından, yönetmelik eklerinde belirlenen biçimde yazılı olarak yapılacak.

- Söz konusu eşyayı yeterli ayrıntıda açıklayacak şekilde tanımlayan bir fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine yapılabilecek veya bunlara eklenebilecek.

Menşe beyanı, ihracatçı tarafından elektronik ortamda düzenlenebilecek. Bu durumda, düzenleyen kişinin açık bir şekilde yazılı olması ve şekil ile içeriğinin yönetmelik eklerinde yer verilen örneğe uygun olması koşuluyla;

- İhracatçı tarafından kağıt ortamında ıslak imza atılmak suretiyle düzenlenmesini müteakip elektronik ortama aktarılarak ithalatçıya gönderilen beyanın,

- İhracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasının imajını taşıyan veya elektronik olarak imzalanan, herhangi bir imza imajı içermeyen beyanın,

yer aldığı fatura, teslimat notu veya ticari belgenin aslı veya elektronik ortama aktarılarak ithalatçıya gönderilen nüshasının, yazıcıdan alınan çıktısı kabul edilecek.

Türkiye'den yapılan ihracat işlemlerinde, sonradan kontrole tabi tutulması halinde süreci kolaylaştırmak amacıyla, menşe beyanı metninin sonuna ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresinin adı “Customs Office of Export - … ” şeklinde ilave edilecek.

Türkiye'de düzenlenen menşe beyanları ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını taşır. Ancak onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış menşe beyanını kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ilgili gümrük idaresine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama şartı aranmayacak.

Türkiye veya İngiltere, bir menşe beyanının, yapıldığı tarihten itibaren on iki ay veya ithalatçı ülkede tanınan daha uzun bir süre için geçerli olmasını sağlayacak. İthalatçı ülkenin gümrük idaresinden bu geçerlilik süresi içerisinde tercihli tarife talebinde bulunabilecek.
Türkiye veya İngiltere, bir menşe beyanının;
- Menşeli eşyanın bir ülkeye tek bir sevkiyatı için veya,
- Menşeli aynı eşyanın birden fazla sevkiyatı için, on iki ayı geçmemek kaydıyla menşe beyanında belirtilen süre dâhilinde,

kullanılmasına imkan tanınıyor.

Anlaşma kapsamında Türkiye'ye ithal edilen ürünlerin toplam kıymetinin küçük paketler için 500 Euro'yu veya yolcunun zati eşyasını oluşturan ürünler için 1200 Euro'yu aşmadığı hallerde, menşe beyanı ibraz edilmesi gerekmeyecek.

Türkiye veya İngiltere, belgelerin ibraz edilen eşyaya ait olduğu kesin ise, menşe beyanında yer alan ifadeler ile eşyanın ithalat işlemleri için gümrük idaresine ibraz edilen belgelerde yer alan ifadeler arasında küçük farklılıkların tespit edilmesinin menşe beyanını geçersiz ve hükümsüz kılınmayacak.

İthalatçı ülkenin gümrük idaresi, tercihli tarife uygulanmasını sadece fatura veya diğer ticari belgenin üçüncü bir ülkede düzenlenmiş olması nedeniyle reddedilmeyecek.

1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210525-15.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK