Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

14 Eylül 2022

Bugünkü (14.09.2022) Resmi Gazete'de yer alan Dahilde İşleme Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 6030 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/6) ile Dahilde İşleme İzni, Ek Süre, Haklı Sebep, Mücbir Sebep, İhracat Taahhüdünün Kapatılması gibi alanlarda düzenlemeler yapıldı.

Buna göre;

Dahilde işleme izni verilecek halleri içeren 14'üncü maddede yer alan “Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması” bölümünde hariç tutulan ürünlere 30.02, 30.03 ve 30.04 gümrük tarife pozisyonunda yer alan ürünler eklendi. Böylece, aşılar, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya olmayan ürünlerden oluşan ilaçların bedelsiz olarak ithal edilmesi durumunda işleme faaliyetine tabi tutulamayacak.

Dahilde işleme izni; 14'üncü maddede belirtilen işlemler için, İhracat Genel Müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle Gümrükler Genel Müdürlüğünce belirlenen uygulama esasları çerçevesinde elektronik ortamda gümrük idaresince verilecek.

Tebliğin 19. Maddesinde yapılan düzenleme ile Dahilde işleme izni, taahhüt kapatma işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar revize edilebilecek. Dahilde işleme iznine ilişkin revize müracaatı, ilgili firma tarafından gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte ilgili gümrük idaresine yapılacak. Yapılan revize müracaatı gümrük idaresince sonuçlandırılacak ve firmaya bildirilecek.

22'nci maddenin beşinci fıkrası hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde işleme iznine ek süre almak için Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, izne ilişkin ithalat beyannamesi bilgisi, gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ve bu listede yer alan gümrük beyannamelerinin iznin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına ve bu bilgilerin doğruluğuna dair taahhütname ile birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren verilen 1 aylık süre 2 ay olarak değiştirildi.

Tebliğin 23. Maddesinde yapılan düzenleme ile Haklı sebep hallerine ilişkin müracaat süresi 1 aydan 2 aya uzatıldı.

25. madde belirtilen ülkemiz veya ithalatçı ülkede; devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka halinde talep edilecek bilecek mücbir sebep ve fevkalade hallere genel salgın hastalık eklendi.

Tebliğin 26. Maddesinde yapılan değişiklikle Mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin müracaat süresi 1 aydan 2 aya çıkarıldı.

Tebliğin 30. Maddesinde yapılan düzenleme ile Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Bakanlıkça yapılan inceleme, denetim ve soruşturma sonucunda, gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte olduğunun veya üzerinde tahrifat yapıldığının ya da gerçek dışı olduğunun veya gerçeği yansıtmadığının yahut ithalata aracılık eden temsilcinin eşyayı belge/izin sahibine teslim etmediğinin ve/veya ithal edilen eşyadan farklı bir eşyayı teslim ettiğinin tespiti halinde; ithalata aracılık eden temsilci, beyanname konusu eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak.

Tebliğin 37. Maddesinde yapılan değişiklik ile Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatma için gerekli bilgi ve belgelerin sunulması için en geç izin süresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde, gerekli bilgi ve belgeleri ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunulabilecek. Böylece 1 aylık süre 3 aya uzatıldı.

Tebliğin 38. Maddesinde yapılan düzenleme ile Gümrük beyannamesinin dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için ilgili gümrük beyannamesinde belge/izin sayısını içeren satır kodunun yer alması zorunluğu devam edecek. Fakat daha önce beyanname üzerinde aranan diğer bilgiler aranmayacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220914-11.pdf adresinden, Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220914-16.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK