Ekonomi Koordinasyon Kurulu Kuruldu

30 Haziran 2021

Bugünkü Resmî Gazete'de "Ekonomi Koordinasyon Kurulu" kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı. Kararname ile Ekonomi Koordinasyon Kurulunun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre, ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere Ekonomi Koordinasyon Kurulu kurulduğu belirtildi.

Kurul, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı ve Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan oluşacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, toplantılarını aylık olarak gerçekleştirecek ve çalışmaları hakkında üç ayda bir rapor hazırlayacak.

Kararnamede, kurulun görev ve yetkileri şöyle sıralandı: "Ekonomi politikaları alanında genel koordinasyonu sağlamak. Ekonomi politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve eşgüdümü sağlamak ve takip etmek. Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomi ile ekonomik istikrar ve kalkınma konularında gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde politika uygulamalarına yönelik etki analizleri yaptırmak ve alt çalışma grupları oluşturmak. Kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek."

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210630-5.pdf  adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK