Gümrük Yönetmeliğinde Bazı Düzenlemeler Yapıldı

30 Aralık 2021

Bugünkü Resmi Gazete'de Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı. Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinde bazı değişikler yapıldı.

Yönetmeliğin 'Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya' başlıklı 196. Maddesinden sonra gelmek üzere 196/A maddesi eklendi. Yapılan değişiklikle tahlile gönderilmesi gereken eşya, yükümlünün ilgili gümrük idaresine başvurması halinde rejim beyanında bulunmadan önce tahlile gönderilebilecek. Yükümlünün tahlil sonuçlarını kabul etmemesi halinde, Kanunun 243'üncü maddesi kapsamında tahlile itiraz edebilecek.

Yönetmeliğin 'geçici ithal eşyasının ayniyeti' başlıklı 381.maddesine yeni bir fıkra eklendi. Yapılan ekleme ile geçici olarak ithal edilen ticari kullanıma mahsus havayolu taşıtlarına ait motorlar, geçici ithalat rejimi için verilen süre içerisinde aynı havayolu şirketi yada iştirakleri bünyesinde bulunan havayolu taşıtlarındaki motorlarla veya yedek motorlarla değiştirilerek kullanılabilecek.

Aynı Yönetmeliğin 'kesin ihracı yapıldıktan sonra geri gelen eşyanın ispatı' başlıklı 451'inci maddesine ekleme yapıldı. Yapılan ekleme ile ihraç edildikten sonra geri gelen eşyaya tekabül eden katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile ihracata ilişkin diğer hak ve menfaatlere karşılık gerekli teminatın verilmesi halinde, söz konusu hak ve menfaatlerden yararlanılıp yararlanılmadığının tespit edilmesinden önce eşyanın teslimine Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izin verilecek.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211230-27.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK