Gümrük Yönetmeliğinde Düzenleme Yapıldı

25 Mayıs 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişikliğe gidildi. Buna göre;

Gümrüklerde beyan anında bilinmeyen ve sonradan öğrenilen kıymet ve matrah unsurların istisnai kıymetle beyanda bulunma süresinin tespitinde, muamelenin mükellefin muhasebe kayıtlarına giriş tarihinin esas alınması, bu suretle faturalandırma sürecinde yaşanabilecek aksaklıkların, beyanda bulunma süresinin tespitinde dikkate alınması sağlandı.

Geçici depolama yerlerinden çıkarılacak eşyanın tesliminin, eşya sahibi, taşıyıcı, işletici kuruluş veya bunların temsilcileri arasındaki sözleşme hükümlerine göre gerçekleştirileceği yönünde düzenleme yapıldı.

İhracat yükünün gümrük işlemlerinin herhangi bir bürokrasi olmaksızın tek noktada tamamlanması ve sürekli artış gösteren ihracat hacmiyle gümrük idarelerinde oluşan ihracat yükü taşıyan araç yoğunluğunun azaltılmasını teminen düzenlemelere gidildi. Bu kapsamda, izinli gönderici yetkisi kapsamında taşıması gerçekleştirilecek ihracat beyannameleriyle sınırlı olmak üzere, gümrük beyannamesinin izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük idaresi yerine kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresine teslim edilmesine izin verildi. Tescil edilen beyannamelerde eşyanın sunulduğu yerde görevli muayene memuru tarafından belge kontrolü, muayene ve rejimin gerektirdiği diğer işlemlerin beyanın verildiği gümrük idaresi adına gerçekleştirmesi sağlandı.

Gümrük idareleri, Kanunun 225. maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca dolaylı temsilci olarak yetkilendirilen posta idaresi ve hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin beyannameye eklenmesi gereken faturanın eklenmediği gümrük beyanını, beyan için gerekli bilgileri içeren e-irsaliyenin beyannameye eklenmesi kaydıyla kabul edebileceği düzenlendi.

Ayrıca halihazırda basitleştirilmiş gümrük beyannamesi (BGB) ile beyan edilen e-ihracata konu eşyanın beyanında, operatörlere e-irsaliye ile BGB vererek eşyayı yurt dışı edebilme ve eşyanın faturasını BGB beyanının verildiği tarihten sonraki 7 iş günü içerisinde tamamlayıcı beyan kapsamında gümrük idaresine beyan edebilme olanağı getirildi.

Yatırım iznine tabi olmayan antrepolarda olduğu gibi yatırım iznine tabi antrepolar için de izinlerin süresiz verilmesi düzenlendi ve beş yıllık süre uygulaması yürürlükten kaldırıldı. Bu kapsamda, söz konusu antrepoların açma ve işletme izin sürelerinde, denetim ve kontrollerinde yeknesak uygulamaya geçilmesi ile bürokratik işlemlerin azaltılması amaçlandı.

Anonim şirket türünde kurulan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketlerinin idari kadrolarının yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinden oluşması yönünde düzenleme yapıldı.

Dolaylı temsilci olarak yetkilendirilen posta idaresi ve hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler ve basitleştirilmiş gümrük beyannamesi hakkındaki maddeler 25 Haziran 2022 tarihinden, anonim şirket türünde kurulan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketler hakkındaki madde 1 Ocak 2023 tarihinden, diğer maddeler yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220525-5.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK