Kombine Taşımacılık Yönetmeliği Yayınlandı

30 Mayıs 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Kombine Taşımacılık Yönetmeliği ile kombine yük taşımacılığı ve yeşil lojistik faaliyetlere ilişkin ilke, esas ve koşulların belirlenerek bütünleşik, dengeli ve çevreyle dost bir taşımacılık düzeninin oluşturulması, yaygınlaştırılmasının desteklenmesi ve teşvik edilmesi hususları belirlendi. Buna göre;

Yönetmelik kapsamında yapılan kombine yük taşımacılığı faaliyetlerinde;
- Yönetmelikte tanımlanan taşıma birimlerinin kullanılması,
- Taşımacılığın sadece ilk ve/veya son aşamalarının karayoluyla gerçekleştirilmesi,
- Gerçekleştirilen demiryolu, denizyolu veya iç suyolu taşımacılığının kuş uçumu olarak 100 km'den fazla olması,
- Yükün elleçlendiği ve teslimatın gerçekleştirildiği adreslere; en yakın demiryolu istasyonlarının kullanılması ve/veya kuş uçumu 150 km'yi aşmayan bir yarıçap içerisinde yer alan limanların kullanılması,
gerekmektedir.

Belirlenen yeşil lojistik faaliyetler ise aşağıdaki şekildedir:

a) Yılda en az 200 adet kombine yük taşımacılığı seferi gerçekleştirmek.

b) İşletmenin enerji tüketiminin en az %5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten karşılandığını gösteren Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesine (YEK-G) veya Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikasına (I-REC) sahip olmak.

c) İşletmenin tüm iklimlendirme süreçlerinde, Düşük Küresel Isınma Potansiyeli (KIP) değerine sahip gazlar içeren iklimlendirme sistemleri kullanmak.

ç) Yıllık asgari %5 oranında yeşil paketleme faaliyeti yürütmek.

d) Orman Genel Müdürlüğüne, Türkiye genelinde uygun bulunan ağaçlandırma sahaları için yılda en az 500 adet fidan bağışı yapmak.

e) İşletme içerisinde oluşan atıkların yönetimine yönelik 12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında sıfır atık yönetim sistemine sahip olmak.

f) ISO 14046 Su Ayak İzi Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak.

g) ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak.

ğ) ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak.

h) ISO 14064 Sera Gazı Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-1.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK