Lübnan'dan Metal Hurda İthalatı

02 Mart 2022

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Lübnan çıkışlı metal hurdaların ithalatının ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda 13.11.2018 tarihinde yasaklandığı, bu defa söz konusu yasağa ilişkin olarak ilgili kurum ve bakanlıklar ile yapılan değerlendirmelerin ardından 2.2.2022 tarihli Makam Onayı ile;

- Metal hurdaların sınırlarımız dışında radyoaktivite bulaşmış parçaların ayıklanması suretiyle radyasyondan ari hale getirilmesi ve bu hususun belge ile tevsiki,

- Metal hurdaların radyasyon tespit sistemi kurulu sınır kapılarından yurda sokulması, bu işlem sırasında radyasyon tespit sisteminin faal olması ve Bakanlıkları Komuta ve Kontrol Merkezi tarafından takip edilmesi,

- İşlemlerin radyoaktivite tespit edilen metal hurdaların yurda girişine engel olacak şekilde tesis edilmesi,

koşulları ile kaldırılmış bulunduğu ifade edilmektedir.

Anılan tevsik işleminin şekil ve esasları belirlenirken;

- İthal edilen hurdada çıkabilecek radyoaktif parçaların yurda getirildikten sonra çıkış ülkesine iadesinin zor olduğu dikkate alınarak; hurdanın işinin ehli ve Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından kontrol edilebilecek A Tipi Uluslararası Gözetim Şirketleri (UGŞ) tarafından kontrole tabi tutulmasının ve bu şekilde yurda radyoaktif atık getirilmesinin engellenmesinin,

- Yurda gelen hurdaların Bakanlıklarınca belirlenen ve radyasyon kontrol ve tespit sistemi (RKTS) kurulu, işler ve uygunluk belgesi alınmış limanlardan, Komuta ve Kontrol Merkezi tarafından kontrol edilmesi suretiyle yurda girişinin sağlanmasının,

amaçlandığı dile getirilmektedir.

Bu konuda NDK tarafından yetkilendirilmiş 15 adet UGŞ'nin bulunduğu bilinmektedir. Buna göre, sevk edilecek ürünün radyasyondan ari olduğunun NDK web sitesinde (https://www.ndk.org.tr/yetkilendirilmis-kuruluslar-radyasyondan-korunma) isimleri sayılan firmalar tarafından belgelendirilmesi şartıyla Lübnan'dan ithalat yapılabilecektir.

Bahse konu belgelendirmede alıcı ve satıcı bilgileri, konşimento numarası, eşyanın miktarı ve türü, yükleme ve boşaltma limanı, kontrolün yapıldığı tarih aralığı ve gemiye ilişkin bilgilerin yer alması gerektiği, sevkiyat öncesi düzenlenen kontrol belgesinin orijinal nüshasının muhakkak Lübnan çıkışlı hurda metal eşyasında aranacağı, söz konusu belge olmadan eşyanın gemiden boşaltılmasına izin verilmeyeceği vurgulanmaktadır.

CANLI DESTEK