Polyester Elyaf İthalatına Ek Mali Yükümlülük ve Tarife Kontenjanı Getirildi

24 Ağustos 2021

Bugünkü Resmi Gazete'de 4412 sayılı Polyester Elyaf İthalatında Koruma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar yer almaktadır.

Karar, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No:2020/4) ile 30.05.2020 tarihinde açılan soruşturma sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Buna göre;

3 yıl süre ile olmak üzere 5503.20.00.00.00 GTİP'te bulunan Polyester Elyaf cinsi ürüne;

  • 1.dönem 0,060
  • 2.dönem 0,058
  • 3.dönem 0,056

ABD Doları/kg Ek Mali Yükümlülük tahsil edilecek.

Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem Kararın Yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade ediyor.

Korunma Önlemine ilişkin bazı ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açıldı. Tarife kontenjanı miktar, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 16.593 ton olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 5.531 tonu geçemeyecek.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210824-1.pdf     adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK