Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Yenilendi

14 Temmuz 2021

Bugünkü Resmî Gazete'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği yer aldı.

Yönetmelikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumluluğunda bulunan ürünlere ilişkin teknik düzenlemelerde veya 11/3/2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen insan sağlığı ve güvenliği, tüketicilerin korunması, çevrenin korunması, kamu emniyetinin sağlanması ve diğer kamu yararının azami düzeyde korunmasını hedefleyen gereklilikleri yerine getiren uygun ve güvenli ürünlerin piyasaya arz edilmesi veya piyasada bulundurulmasını teminen piyasa gözetimi ve denetimi ile sonucunda alınacak önlemlerin usul ve esaslarını belirlenmesi amaçlanıyor.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi; ürünlerin ilgili teknik düzenlemesi veya genel ürün güvenliği mevzuatında belirtilen gereklere uygun olmalarını sağlamak ve bu mevzuat kapsamında yer alan insan sağlığı ve güvenliği, tüketicilerin korunması, çevrenin korunması, kamu emniyetinin sağlanması ve diğer kamu yararının azami düzeyde korunması amacıyla Bakanlık tarafından yürütülen faaliyetleri, denetimleri ve alınan tedbirleri kapsıyor.

Teknik düzenlemelerin insan sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerine uygun ürün, aksi ispatlanana kadar güvenli kabul edilecek. Teknik düzenlemenin bulunmadığı veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği durumlarda, bir ürünün güvenli olup olmadığının değerlendirmesi genel ürün güvenliği mevzuatına göre yapılacak.

Denetimin ürünün piyasaya arzından nihai kullanıcıya ulaştığı aşamaya kadar yapılması esas olacak. Ancak, teknik düzenlemelerin gerektirdiği hallerde ve öngördüğü koşullarda denetim, piyasaya arz koşullarıyla sınırlı kalmak üzere ithalat, ihracat, montaj, hizmete sunum veya bir mal ya da hizmet sağlanması sürecinde veya kullanım aşamasında da yapılabilecek.

Bakanlık, yapılan ihbar ve şikayetler üzerine, kullanıma geçmiş ürünün, piyasada kendisini birebir temsil eden ürün bulunmaması durumunda, ürünün teknik dosyasını ve ilgili belgeleri denetlemek yoluyla, ürünün piyasaya arz edildiği zamanda teknik mevzuatına uygun olup olmadığını denetleyebilecek.

Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimini düzenleyen 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği ise yürürlükten kaldırıldı.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210714-1.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK