Taşıma İşleri Organizatörlüğü Koşulları Yeniden Düzenlendi

30 Ağustos 2022

27 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği ile karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu taşımacılığında ve/veya kombine taşımacılık alanında faaliyet gösterecek taşıma işleri organizatörlerinin hizmet esasları ve koşullarının belirlenmesi ile bu faaliyetlerde bulunanların, alıcıların, gönderenlerin hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini belirlemek; tüm taşıma türlerinin etkin kullanımını, denetimini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını temin etmek; etkin hizmet temini için gerekli olan düzeyde bir profesyonel eğitim ve denetim sistemi geliştirmek, taşıma işleri organizatörlerinin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak faaliyet göstermelerinin sağlanması amaçlanıyor.

Yönetmelik kapsamına giren taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilecek taşıma işleri organizatörü (TİO) yetki belgesi alacak. Yetki belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişiler, almış oldukları yetki belgesi kapsamına giren hizmetlerini, hizmetin ifasını imkansız kılan yasal mücbir sebepler dışında yapmaktan kaçınamayacak.

Yetki belgesi almak veya yenilemek için başvuran gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları, tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmaları gerekiyor. Yetki belgesi için ayrıca gerçek kişilerde sahip ve/veya varsa temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin, anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ile temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde, tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin mesleki saygınlığa sahip olması, en az 150 bin lira sermaye gibi şartlar aranacak.

Bakanlık başvuru incelemesini en geç 30 gün içinde tamamlayacak. Verilen ve yenilenen yetki belgelerinin süresi 5 yıl olacak. Bir defaya mahsus olmak üzere ilk defa verilecek yetki belgeleri 1 yıl süreli olarak da düzenlenebilecek. Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin geçerlilik süresi bitmeden 90 gün önce Bakanlığa yazılı müracaat etmeleri ve başvurunun uygun bulunması halinde yetki belgeleri yenilenecek. Yetki belgeleri 5 yıllık süre için yenilenecek, yenileme ücreti o yıla ait yetki belgesi ücretinin yüzde 15'i olacak. Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine yetki belgesi, babası veya annesi veya eşi veya çocukları veya kardeşleri arasında bulunan bir gerçek kişi adına düzenlenebilecek.

Yönetmeliğe aykırılıklar nedeniyle 585 ila 5 bin 850 lira arasında değişen idari para cezaları verilebilecek. TİO yetki belgesi ücreti 273 bin 244 lira, 1 yıl süreli belgenin ücreti ise 70 bin lira olarak belirlendi. Yönetmelikle, 6 Temmuz 2018'de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Geçiş sürecine yönelik olarak çeşitli geçici hükümler ve indirimler söz konusu olacak.

15 Temmuz 2023 tarihine kadar taşımacılar, mevcut yetki belgesi türüne ve süresine göre yüzde 40 ile yüzde 85 arasında indirimden faydalanarak TİO yetki belgesi sahibi olabileceklerdir. Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesini indirimli almak isteyen taşımacıların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220827-2.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK