Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı Yayınlandı

15 Eylül 2022

Bugünkü (15.09.2022) Resmi Gazete'de yer alan 6038 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı ile dış ticarete konu ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak, bu çerçevede ilgili teknik mevzuatın dış ticarete uyarlanması, uygulanması, ithalatta ve ihracatta denetim yapılması veya yaptırılması, denetim yapacak kuruluşların tespiti ile teknik düzenlemesine uygun veya güvenli olmayan ürünlerin ithalat ve ihracatının önlenmesine dair usul ve esasları belirlemek, dış ticarette teknik engellerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, teknik düzenlemeler ile ürün güvenliği ve denetimine dair mevzuat, politika ve uygulamaları koordine etmek ve söz konusu mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası yükümlülüklere uygunluğunu sağlamak hedeflenmektedir.

Karar, dış ticarete konu ürünlerin tabi olacağı teknik düzenlemeleri, yapılacak denetimleri, denetim yapılacak kuruluşları, yetkili kuruluşların bu çerçevedeki yetki ve sorumluluklarını, ithalatçıların ve ihracatçıların sorumluluklarını, alınacak önlemleri, uygulanacak müeyyideleri ve ilgili bildirimleri kapsamaktadır.

Buna göre, ithalat denetiminde insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşamı ve sağlığı ile tüketicinin, çevrenin korunması esas alınacak.

İhracatçı, ihraç edeceği ürünlerin şu şartlara uygun olmasından sorumlu olacak: Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihraç edilen ürünler, 7223 sayılı Kanunun 2. Maddesinin ikinci fıkrası kapsamında piyasaya arz etmiş sayılır. Aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen ürünlerin güvenli olması, tağşişe konu olmaması veya ürünlere ilişkin işaretleme, etiketleme ve belgelendirmenin alıcıyı yanıltmayacak şekilde yapılması zorunludur.

Karar ile 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı yürürlükten kaldırıldı.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220915-13.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK