Ticaret Bakanlığı Teşkilat Yapısı Düzenlendi

07 Temmuz 2021

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 443 üncü maddesinde yapılan değişiklikle Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü kuruldu.  

Ayrıca, Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü, Ticaret Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi yerine;

  • Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü,
  • Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü,  
  • Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri,
  • Tasfiye İşleri, Döner Sermaye Genel Müdürlüğü kuruldu.

Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Uluslararası hizmet ticaretinin ülke ekonomisi yararına geliştirilmesini ve desteklenmesini sağlamak, bu alana yönelik küresel gelişmeleri takip ederek sektörler ve ülkeler bazında gerekli çalışmaları yapmak ve yurtdışı müteahhitlik dahil uluslararası hizmet ticaretine ilişkin politikaların uygulanmasında ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve gerekli her türlü tedbiri almak,

b) Uluslararası hizmet ticaretine yönelik Devlet destekleri de dahil ilgili mevzuatı hazırlamak, uygulamak, teşvik belgelerini düzenlemek, ilgili sektör ve ülke politikalarına ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, diğer kurum ve kuruluşlar eliyle uygulanmasını sağlamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almak, uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kurum ve kuruluşlara görüş vermek, teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davrananlara gerekli müeyyideleri uygulamak,

c) Uluslararası hizmet ticaretine ilişkin hizmet sektörleri kapsamında öne çıkan pazarları izlemek, bu pazarlarla ilgili ihracatçıları bilgilendirmek, ihracatçıları potansiyel hizmet alanlarına ve pazarlara yönlendirmek üzere gerekli düzenlemeleri yapmak, hizmet ihracatçılarına yönelik olarak pazar ve sektör fırsatları konusunda eğitimler düzenlemek,

ç) Uluslararası hizmet ticaretinin geliştirilmesini teminen yurtiçinde ve yurtdışında ticaret ve alım heyetleri ile yurtdışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek,

d) Yurtdışı pazarlarda Türkiye'nin hizmet ihracatına yönelik bilgi düzeyinin ve algının güçlendirilmesi ve pazarlarımızın çeşitlendirilmesi amacıyla düzenlenen uluslararası EXPO, fuar, sergi, ticaret ve alım heyeti, kongre, konferans, tanıtım organizasyonu, festival, seminer ve benzeri organizasyonlarda hizmet sektörlerinin tanıtılmasına yönelik yapılacak faaliyetleri planlamak ve organize etmek, tanıtıma yönelik diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili çalışmaları takip ve koordine etmek,

e) Uluslararası hizmet ticaretinin geliştirilmesi amacıyla uluslararası EXPO, fuar, sergi, ticaret ve alım heyeti, kongre, konferans, tanıtım organizasyonu, festival, seminer ve benzeri programları düzenlemek veya düzenlettirmek; bu programlara yönelik sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, organizasyon ve benzeri faaliyetlere ilişkin destek programlarını hazırlamak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,

f) Yurtdışı müteahhitlik ile teknik müşavirlik hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek, bu kapsamda gerekli mevzuatı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde uygulamak,

g) Yurtdışında lojistik merkezlerinin kurulması, yönetilmesi, işletilmesi ile ilgili ilke ve politikaların tespiti konusunda çalışmalar yapmak, araştırma, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, destek programlarını hazırlamak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,

ğ) Dış pazarlarda uluslararası hizmet ticareti ile ilgili olarak karşılaşılan sorunlar ile diğer ülkelerce hizmet ihracatımıza karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirler ve diğer ticaret engellerinin tespitine yönelik çalışmalar yapmak, bu engellere ilişkin olarak özel sektör ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmek, söz konusu engellerin ortadan kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

h) Uluslararası hizmet ticaretinin desteklenmesine ve hizmetlerin ülke ve pazarlarının çeşitlendirilmesini sağlamaya yönelik markalaşma ve kümelenme faaliyetleri, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme, yurtdışı pazarlara giriş, uluslararası fuarlara katılım ve benzeri her türlü destek programlarını hazırlamak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,

ı) Uluslararası hizmet ticaretine ilişkin olarak firma ve sektör kuruluşlarının yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar karşısındaki hak ve menfaatlerini korumak,

i) Yurtdışında yapılacak yatırımların planlanması, izlenmesi ve yönlendirilmesine yönelik olarak gerekli tedbirleri almak, sektör ve ülkeler bazında çalışmalar yapmak ve bu alanda gerekli mevzuat ile destek programlarını hazırlamak, uygulamak, diğer kurum ve kuruluşlar eliyle uygulanmasını sağlamak,

j) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında serbest bölgeler, lojistik serbest bölgeleri, ihtisas serbest bölgeleri ve özel bölgelerin kurulması, yönetilmesi, işletilmesi ve desteklenmesi ile ilgili ilke ve politikaların tespiti konusunda çalışmalar yapmak, araştırma, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek,

b) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde düzenlemeler yapmak, bunları uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,

c) Serbest bölgelerin sevk ve idaresi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,

ç) Serbest bölgelerde yapılabilecek üretim, alım-satım, depolama, kiralama, montaj-demontaj, bakım-onarım, kıyı bankacılığı, bankacılık, sigortacılık, fınansal kiralama ve diğer faaliyet konularını belirlemek,

d) Serbest bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere faaliyet ruhsatı vermek, bunların süresini uzatmak veya bunları iptal etmek,

e) Serbest bölgelerin elektrik, su, doğalgaz ve benzeri altyapı yatırımlarının yapılması ve işletilmesi ile serbest bölge hizmetlerinin görülmesine ilişkin işletme sözleşmelerini akdetmek, feshetmek, bu sözleşmelerin süresini belirlemek ve uzatmak,

f) Serbest bölge arazi, bina ve tesislerinin kiralanması veya sair suretle kullanıma verilmesi ile yıkım ve yeniden inşasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulamak,

g) Serbest bölge işleticileri ile serbest bölgelerde faaliyette bulunacak firmalara diğer kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan Devlet desteklerinin dışında, serbest bölge destek programlarını hazırlamak, uygulamak ve diğer kurum ve kuruluşlar eliyle uygulanmasını sağlamak,

ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Türkiye ve dünya ticareti ve ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, derlenmiş bilgi ve istatistikleri kullanarak ticaret politikalarının belirlenmesine katkı sağlamak üzere araştırma ve analizler yapmak, bu amaçla ikili ve çok taraflı ilişkilerdeki gelişmeleri analiz etmek, gerekli hallerde bunları yayımlamak, Türkiye'nin ticari ve ekonomik gelişimi ile ilgili tahmin ve analizler yaparak projeksiyonlar oluşturmak,

b) Bakanlığın politika araçlarına yönelik olarak etki analizleri gerçekleştirmek, bu kapsamda Bakanlığın iç ve dış ticaret politikaları, gümrük iş ve işlemleri, mal ve hizmet ihracatına yönelik sağladığı destekler, ithalata yönelik dinamik uygulama ve politikaları, tüketicinin korunması, piyasa gözetimi ve ürün güvenliğine ilişkin uygulamaları ve ülkemizin akdettiği, müzakere ettiği yahut müzakeresini değerlendirdiği ikili, bölgesel, çoklu ya da çok taraflı anlaşmalarla ilgili olarak her aşamada ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde veriler toplamak, istatistiki bilgiler üretmek ve değerlendirmek, bu veri ve bilgiler temelinde periyodik raporlar hazırlamak,

c) Bakanlığın faaliyet alanlarına giren konularda veriler toplamak, araştırmalar yapmak, istatistiki bilgiler üretmek, değerlendirmek ve bakanlık faaliyetlerine ilişkin istatistikleri açıklamak, bu konularda gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

ç) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, kalkınma planlan, yıllık programlar, izleme kararları ve icra planlarının oluşturulmasına katkı sağlamak, uygulanmasını izlemek ve bu alanda koordinasyonu sağlamak,

d) Türkiye'nin ticari ve ekonomik yapısını sektörel bazda analiz ederek; iç ve dış ticaretin gelişimini sağlayacak politika önerileri oluşturmak, sektör ve ürün bilgilerini içeren raporlar hazırlamak,

e) Yurtdışı teşkilatında sürekli görevli Bakanlık temsilcilerinin faaliyet ve programlarını takip etmek, etkin ve verimli çalışmalarını sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri belirlemek, yurtdışı teşkilatı ile Bakanlık arasında hızlı bilgi paylaşımını ve koordinasyonu sağlamak ve raporlamak,

f) Risk analizi ölçütlerini belirlemek, risk yönetimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak, risk analizi konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla gerekli bilgi değişimi ve işbirliğini sağlamak,

g) Gümrük işlemleriyle ilgili verileri risk analizine tabi tutmak, analiz sonuçlarını değerlendirmek ve bunları ilgili birimlere aktarmak,

ğ) Risk değerlendirme amaçlı olarak, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, araştırma model teknikleri ile istatistiki araçlar ve diğer analiz yöntemleriyle etki-değerlendirme analizleri yapmak,

h) Risk analizine ilişkin verileri de kullanarak sonradan kontrol işlemleriyle ilgili verileri toplamak, değerlendirmek, sonradan kontrol plan ve programını yapmak, arşivlemek, ilgili birimlere aktarmak ve bu birimler arasında koordinasyonu sağlamak, ilgili birimlerden iletilen sonradan kontrol sonuçlarına göre gerekli işlemleri yapmak,

ı) Gümrük gelirlerinin tahsil seyrini araştırmak ve bütçe tahminlerine esas olacak bilgileri toplamak,

i) Gümrüklerce ve diğer Bakanlık birimlerince tahsil edilen vergi, fon ve mali yükler yönünden gerçek ve tüzel kişilere ilişkin her türlü bilgi ve belgenin kontrol ve denetimini yapmak,

j) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Bakanlık otomasyon stratejilerini belirlemek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,

b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek,

c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak,

ç) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak,

d) Bakanlık birimlerince ülke çapında işletilen bilgi işlem sistemlerinin sürekli çalışır halde tutulmasını sağlamak,

e) Bakanlığın bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak,

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bakanlığın kiralama ve satın alma işlerini yürütmek; temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

b) Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

c) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların temin edilmesi, projelendirilmesi ve inşa edilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek, protokoller hazırlamak ve bunların yürürlük sürecinin takibini sağlamak,

ç) 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde sınır kapıları ve gümrük tesislerine ilişkin yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret modeliyle yaptırılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek, yap-işlet-devret sözleşmeleri kapsamında alınan Bakanlık payının kullanımına yönelik işlemleri yapmak veya yaptırmak,

d) Sosyal tesislere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

e) Bakanlığın genel evrak, arşiv, iş sağlığı ve iş güvenliği faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

f) Döner sermaye işletmelerini idari ve mali yönden yönetmek,

g) 4458 sayılı Kanuna göre tasfiye edilecek hale gelen eşyanın tasfiyesini yapmak, tasfiyelik eşyanın satışa sunulmasından önce özelliklerine göre bakımı, tamiri ve ambalajlamasını yapmak veya yaptırmak,

ğ) Tasfiyelik eşya için depolar, mağazalar ve satış reyonları açılmasına ve işletilmesine ilişkin ilke ve standartları belirlemek, bu yerleri açmak, işletmek, işlettirmek ve denetlemek,

h) Gümrük idaresinin ihtiyaç duyduğu her türlü mührün ve Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin bilgi ve belgelerin matbu veya elektronik ortamda alimini, satışını veya bedelsiz dağıtımını yapmak veya yaptırmak,

ı) Laboratuvarlarda yapılan tahlillerin ücretlerini tahsil etmek ve bu laboratuvarların faaliyetleri için ihtiyaç duyulan tüm giderleri karşılamak,

i) Kaçak zannı ile yakalanan eşya ve aracın muhafazası için konulduğu kamu veya özel depolama yeri ve antrepolar için ücret tarifesi belirlemek,

j) Bakanlıkça açılıp işletilecek geçici depolama yerleri ve antrepolara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

k) Gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme, elleçleme, ambarlama, tartım ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

l) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210707-1.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK