TİM Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Uygulama Geliştirme, Garanti, Bakım ve Destek Hizmet Satın Alımı İhale Duyurusu

TİM Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Uygulama Geliştirme, Garanti, Bakım ve Destek Hizmet satın alımına ilişkin ihale, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

İhale Teknik ve İdari Şartnamesi ile TİM Ön Süreç Analizleri Dökümanı, TİM Gereksinim Dökümanı, Yüklenici Bilgi Güvenliği Görev ve Sorumlulukları Dökümanı, Fiyat Kırılımı ve Ödeme Tablosu ekte yer almaktadır.

İhaleye katılmaya istekli olmanız durumunda, ekli şartname çerçevesinde kapalı zarf usulüne uygun olarak hazırlayacağınız belgeler ile fiyat teklifinizi;  en geç 23 Aralık 2021 Perşembe günü saat 16:30'a kadar TİM Evrak Kayıt Birimi'ne elden veya kargo yoluyla ulaştırmanızı rica ederiz.

Kargo nedeniyle geciken zarflar dikkate alınmayacaktır.

Teklif Teslim Adresi: Türkiye İhracatçılar Meclisi - Evrak Kayıt Birimi

Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. No: 3 Dış Ticaret Kompleksi

B Blok Kat: 2 Yenibosna / Bahçelievler 34196

Başvuru İçin Gerekli Dokümanlar:

  • Teklifi ihtiva eden ekli Teknik Şartnameye göre, ekteki Excel tablosu doldurularak oluşturulacak,  kaşeli-imzalı,  kırılımlı fiyat teklifi.  Kapatılmış, mühürlenmiş ve imzalanmış (iç) zarf ile EK.4'te yer alan formata uygun teklif mektubu,
  • İhale konusu hizmetin içeriğinin tamamıyla anlaşıldığı ve İstekli tarafından yerine getirilebileceğine dair İsteklinin yazılı beyanı (Teklif Sahibi Beyanı)
  • Şirket imza sirküleri
  • Tebligat için adres beyanı (telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresini de ihtiva etmelidir.)
  • İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
  • İşbu şartnamede geçen gereksinimleri karşılamak için gerekli proje planı, proje organizasyon şeması, kullanılacak mimari, modül bazında context diyagram ve sistem topolojisini içeren ve anlatan çözüm dokümanı.
  • Başvuru sahibi firma, ürün ya da çözüm partnerine ait yapılmış olan önceki işlere ait referanslar

Sorularınız ve ayrıntılı bilgi için mail adresimiz :  [email protected]

 

CANLI DESTEK