Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

22 Ocak 2021

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Bakanlıkça gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere ilişkin düzenlemelerin, 13/06/2010 tarih ve 27610 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu" ve buna bağlı ikincil mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunun 26/02/2020 tarih ve 2020/1 sayılı Kararına istinaden hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in Bakanlık web sayfasında (https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Duyuru/425/Mevzuat-Taslagi-Turk-Gida-KodeksiYonetmeliginde-Degisiklik-Yapilmasina-Dair-Yonetmelik) görüşe açıldığı ifade edilmekte olup, taslak metin ekte iletilmektedir.

Ek: TGK Taslak Metni

TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE

KULLANILACAK FORM

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

 

 

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

1

 

 

2

 

 

3

 

 

….

 

 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir

(4) Nar ekşisine nar, nar suyu, nar suyu konsantresi dışında gıda bileşeni eklenemez ve nar ekşisi olmadığı halde nar ekşisi izlemini veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos gibi benzeri isimlerle üretilemez.

(5) Uluslararası kabul görmüş kokteyl, alkollü içki ve bunların aromaları ile denatüran madde olsa bile tersiyer bütil alkol, alkollü içkilere aroma verici madde ya da bileşen olarak eklenemez ve ürün isimlendirilmesinde kullanılamaz. Bir alkollü içkinin ana aroma maddesi ve/veya o alkollü içkiye özgü görseller başka bir içkiyi işaret edecek şekilde kullanılamaz.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin geçici birinci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(2) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası kapsamında üretilmesine izin verilmeyen ürünler, 01/06/2021 tarihinden sonra piyasada bulunamaz”.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/02/2020

31044

CANLI DESTEK