Türkiye İhracatçılar Meclisi Araç Satımına İlişkin İhale Duyurusu

04 Ekim 2022

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ

ARAÇ SATIMINA İLİŞKİN

İDARİ ŞARTNAME

Madde 1 - Satım konusu mal ve hizmete ilişkin detaylar ve Tanımlar

a) Yüklenici: Satılacak araçlar için şartname çerçevesinde teklif verecek firma.

b) TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisi 

c) Son teklif verme tarihi: 07.10.2022

d) Son teklif verme saati: 14.00

e) Satım usulü: Kapalı Zarf Usulü

f) TİM'e ilişkin bilgiler: 

Adı​​​​: Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği (TİM)

Adresi​​​: Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat: 9, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. 

 Yenibosna, Bahçelievler İstanbul

Telefon no​​​: 0 212 454 04 90

Elektronik posta adresi​: [email protected]

Web sitesi                             : www.tim.org.tr

Madde 2 – İşin Tanımı

İş bu şartname, TİM'e ait 2 adet aracın satımına ilişkin idari koşulları içermektedir.

Madde 3 – İşin Kapsamı

TİM bünyesindeki satılacak araçların bilgileri aşağıdaki şekildedir:

- 1 adet 2018 model Volkswagen Passat marka 1.6 TDI DSG model 197.000 kilometredeki araç 

- 1 adet 2020 model Fiat Fiorino 1.3 Mjet manuel 48.500 kilometredeki araç

Madde 4 - Tekliflerin sunulması

4.1. İstenen belge ve ek bilgilere mutlaka teklif mektubunda yer verilmelidir. Teklif mektuplarında, teklif edilen fiyatlar rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır. Teklif mektupları teklif veren tarafından imzalanmalıdır. Teklif mektubu bir zarfa konulduktan sonra zarfın üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, teklif verdiği konu açıkça yazılıp zarf kapatıldıktan sonra, zarfın kapanan kısmı da teklif veren tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir. Bu hususlara uygun olmayan, duyuruda belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler değerlendirmeye tabi tutulmaz.

4.3. Teklif mektubunda; 

a) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

b) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, 

4.4. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta, kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilecek olup, bunlarda yaşanabilecek olası gecikmelerden TİM sorumlu tutulamaz. Geç gelen teklif mektubunun TİM evrak kayıt birimine giriş zamanı bir tutanakla saptanır. 

4.5. TİM'e verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnameye göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4.6. Yükleniciler teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır. Maliyet tabloları, iş kalemleri ve iş aşamaları bazında mümkün olan en detay kırılımda verilecektir.

4.7. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar Yüklenicilere aittir. TİM, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, Yüklenicinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 5 – Teklif Veremeyecek Kimseler

5.1. Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve Satım kararı alınmışsa iptal edilir. 

a) Alımı yapacak TİM/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/Birlik personeli.

b) Alımı yapacak TİM/Birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları,

d) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen Yükleniciler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen Yükleniciler,

f) Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. Bildirim ve tebligat, teklif mektubunda belirtilen faks numarasına, kargo veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla posta adresine veya imza karşılığı elden yapılır. 

6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan bildirim ve tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

6.3. Faks ile yapılan bildirim ve tebligatlarda, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

6.4. İş ve hizmetin yerine getirilmesine ilişkin talimat ve uyarılar TİM tarafından teklif mektubunda belirtilen elektronik posta adresine de yapılabilir. 

6.5. Elektronik posta ve/veya faks ile yapılan bildirim ve tebligatlarda, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

Madde 7 – Satım dokümanında değişiklik yapılması

7.1. İlan yapıldıktan sonra Satım dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin TİM tarafından tespit edilmesi veya TİM'e yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle Satım dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname ve TİM tarafından yapılan yazılı açıklamalar Satım dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak Satım dokümanına eklenir.

7.2. Zeyilname, bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde Satımdokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

7.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde TİM, teklif iletme son tarihini zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince teklif alınmasına devam edilecektir.

7.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, TİM ve Yüklenicilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

7.5. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan Yükleniciler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

Madde 8 - Satım dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar                         

Aşağıda belirtilen durumlardaki Yükleniciler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, Satım dışı bırakılacaktır:

a) İflas eden, iflası ertelenen, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İflası ilan edilen, iflası ertelenen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

c) Satım tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, TİM'e yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu, TİM tarafından ispat edilen.

d) Bu Şartname ile TİM tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

e) Bu Şartnamenin 5. maddesinde alıma katılamayacağı belirtildiği halde alıma katılan.

f) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla Satımya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

g) Yüklenicileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, Yüklenicilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

h) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ı) Satımda, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

Madde 9 – Gizlilik 

9.1. Yüklenici, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. 

9.2. Yüklenicinin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenici, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nin (TİM) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecektir.

9.3. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

Madde 10 – Teklif iletme son saatinden önce Satımın iptal edilmesi

10.1. TİM tarafından gerekli görülen veya Satım dokümanında yer alan belgelerde Satımın yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, Satım saatinden önce Satım iptal edilebilir.

10.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle Satımın iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara Satımın iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

10.3. Satımın iptal edilmesi nedeniyle Yüklenicilerce TİM'den herhangi bir hak talebinde bulunulamaz

Madde 11 - Tekliflerin değerlendirilmesi

11.1. Teklifler, TİM Satım Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

11.2 TİM tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere, net olmayan hususlarla ilgili davetlilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

12.3 Yükleniciler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde TİM'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

Madde 12 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

TİM Satım Komisyonunun kararı üzerine TİM, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek Satımı iptal etmekte serbesttir. Satımın iptal edilmesi halinde bu durum, bütün Yüklenicilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir. TİM bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 

Madde 13 - Ödemeler       

13.1. Yüklenici tarafından TİM'e yapılacak ödeme, araçların noter işlemlerinden önce nakit veya banka havalesi yoluyla yapılacaktır.

13.2. Söz konusu satış işlemine ait bütün vergi, resim, harç, noter vb. masraflar Yükleniciye aittir.   

Madde 14 – TİM'in Yetkileri ve Sair Hususlar

14.1. TİM, 4734 sayılı kanuna tabi olmayıp TİM Satım Komisyonu tekliflerin değerlendirilmesinde, Satımı yapıp yapmamakta, ertelemekte, uygun bedeli tespitte ve uygun teklif sahipleri arasında ayrıca pazarlık yapmakta veya satım konusu hizmeti dilediğine istediği şartlarda vermekte serbesttir. 

14.2. Bu şartnamede bulunmayan hususlar için TİM mevzuat hükümleri ve talimatları geçerlidir. İşbu şartnamedeki hükümler ile TİM mevzuatı arasında çelişki ya da farklılık olması halinde ilgili TİM mevzuat hükümleri ve talimatları geçerlidir.

Madde 15 - Anlaşmazlıkların çözümü 

Anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Tahkim Merkezi ilk başvuru makamı olacaktır. 

15 ana madde ve 4 sayfadan ibaret olan bu şartname ve ekleri, aşağıda belirtilen şirket yetkilisi tarafından okunup, anlaşılıp itirazsız olarak kabul edilerek imzalanmıştır.

 

TEKLİF SAHİBİ ŞİRKET UNVANI

Şirket Yetkilisinin Adı ve Soyadı

İmza-Kaşe

 

CANLI DESTEK