Türkiye ile Birleşik Krallık Arasında STA Kapsamında Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti

31 Mayıs 2021

30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlanan Resmi Gazete'de “Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti İle Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli Ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” yayımlanmış olup 25/5/2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu yönetmelikle birlikte Birleşik Krallık anlaşması kapsamında bugüne kadar teminatlı olarak yapılan işlemlerin tümünün teminatları iade edilebilecektir. Ayrıca 30 Mayıstan itibaren geçerli olmak üzere anlaşma kapsamında yapılan Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri için teminat alınmayacaktır.

Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan “Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol”ün uygulanmasına dair usul ve esasları düzenliyor.

Her bir Taraf ülke tarafından, yönetmelik kapsamında gereklilikleri karşılayan menşeli eşyanın, ithalatçı tarafından menşe beyanı gerekliliklerini karşılayan bir menşe beyanına dayanarak yapılan tercihli tarife talebi esas alınacak ve yönetmelik uyarınca tercihli tarifeden yararlanması sağlanacak.

İthal edilen eşyanın Anlaşma çerçevesinde tercihli tarife için gerekli koşulları karşıladığı açıkça beyan eden ihracatçının kendisi tarafından, belirlenen şartlara uygun biçimde yazılı olarak yapılması gerekiyor. Söz konusu eşyayı yeterli ayrıntıda açıklayacak şekilde tanımlayan bir fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine yapılabilecek veya bunlara eklenebilecek.

İhracatçı tarafından elektronik ortamda düzenlendiği hallerde, düzenleyen kişinin açık bir şekilde yazılı olması ve şekil ile içeriğinin yönetmelik eklerinde belirtilen koşullara uygun olması gerekiyor. Bu durumda;

- İhracatçı tarafından kağıt ortamında ıslak imza atılmak suretiyle düzenlenmesini müteakip elektronik ortama aktarılarak ithalatçıya gönderilen beyanın,

- İhracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasının imajını taşıyan veya elektronik olarak imzalanan, herhangi bir imza imajı içermeyen beyanın,

yer aldığı fatura, teslimat notu veya ticari belgenin aslı veya elektronik ortama aktarılarak ithalatçıya gönderilen nüshasının, yazıcıdan alınan çıktısı kabul edilebiliyor.

Türkiye'de düzenlenen menşe beyanları ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını taşıması gerekiyor. Ancak onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış menşe beyanını kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ilgili gümrük idaresine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama şartı aranmıyor.

Her bir Taraf ülke, bir menşe beyanının, yapıldığı tarihten itibaren on iki ay veya ithalatçı Taraf ülkede tanınan daha uzun bir süre için geçerli olmasını sağlayabiliyor. İthalatçı Taraf ülke gümrük idaresinden bu geçerlilik süresi içerisinde tercihli tarife talebinde bulunulabilecek.

Anlaşma kapsamında Türkiye'ye ithal edilen ürünlerin toplam kıymetinin küçük paketler için 500 Euro'yu veya yolcunun zati eşyasını oluşturan ürünler için 1200 Euro'yu aşmadığı hallerde, menşe beyanı ibraz edilmesi gerekmeyecek.

14/4/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210530-3.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK