Yatırımlarda Devlet Yardımlarına İlişkin Düzenleme Yapıldı

24 Şubat 2022

24/02/2022 tarihli Resmi Gazete'de Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklikler yapan Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Buna göre;

Kararın 8 numaralı ekinde yer alan gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamayacak makine ve teçhizat listesine dahil olan ve bu kapsamda ithali uygun görülen kullanılmış veya yenilenmiş makine ve teçhizat, KDV istinası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilecek.

Hibrit veya elektrikli otomobil ve hafif ticari araç üretimine yönelik yatırımlarda asgari 100,000 adet/yıl kapasiteli yeni yatırım yapılması veya mevcut yatırımın bu kapasiteye tevsi edilmesi halinde, teşvik belgesinde kayıtlı yatırım tutarının yüzde 20'nin gerçekleştirilmesi sonrasında, yatırım süresi içinde olmak kaydıyla, yatırımcılara ilave kapasitenin yüzde 2.5'ine kadar 2,500 cm3 motor silindir hacmine sahip otomobil veya 5 tonu geçmeyen eşya taşımaya mahsus motorlu araç ithaline izin verilebilecek.

Önceki uygulamada bu kriter, toplam ithalat miktarının azami yüzde 10'una kadar ve sadece 2,500 cm3 motor silindir hacmine sahip araç ithali ile sınırlıydı.

Karar kapsamında üreticilere teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam araç sayısını belirleyen kriterde, gümrük vergisiz ithal edilecek ilave araçların sahip olabileceği motor silindir hacmine sınır getirildi. Düzenlemeye göre, otomobil üreticilerinin teşvik belgesinde kayıtlı ilave kapasitenin yüzde 15'ine kadar otomobil ithaline izin veren kriter, "1,600 cm3 motor silindir hacmine sahip araç ithalatı" ile sınırlandı.

Kararın bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlara faiz ve kar payı desteğini düzenleyen 11. maddesinde yapılan değişiklikle, proje bazında sağlanacak faiz veya kâr payı desteği tutarlarının bir kat artırılması uygulaması kapsamına Kredi Garanti Fonu tarafından teminatlandırılan TL cinsi krediler ile TL cinsi finansal kiralama işlemleri de dahil edildi.

Aynı maddeye eklenen fıkra uyarınca, teşvik belgesinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde yatırımcılara ödenen faiz ve kar payı desteği tutarının hesaplanacak faiz ile birlikte amme alacakları kanunu çerçevesinde geri alınması hükme bağlandı. Bu hüküm, bu karar ve daha önceki kararlara dayanılarak düzenlenen teşvik belgesine de uygulanacak.

Kararın geçici 8. maddesinde yapılan düzenlemeyle, 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamalarına KDV iadesi uygulaması 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220224-29.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK