Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü YYS Soru Formu V3.3.1

11 Mart 2022

Ticaret Bakanlığı'ndan iletilen bir yazıda, 21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin 10 uncu maddesinin on dördüncü fıkrasının "Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan soru formu Bakanlık internet sitesinde yayımlanan format kullanılarak düzenlenir ve 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca güvenli elektronik imzalı ibraz edilir." hükmünü amir olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, mevcut formda zaman zaman yaşanmakta olan çift imza sorunun giderilmesine yönelik olarak güncellenen YYS Elektronik Soru Formu'nun V3.3.1 Ticaret Bakanlığı internet sitesinin https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresinde yayımlandığı bildirilmektedir.

CANLI DESTEK