Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi

14 Ekim 2020

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 3080 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yurt dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar yürürlüğe konuldu.

Karar, Türkiye ihracatının hızlı ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçıların uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine hızlı ve maliyet duyarlı olarak nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak üzere yurt dışında faaliyete geçirilen lojistik merkezlere ilişkin giderlerin Desteklenmesi ve Fiyat İstikrar Fonunda desteklenmesine ilişkin hususların belirlenmesini amaçlamaktadır.

YDLM desteğinden, işbirliği kuruluşları tarafından açılan ve/veya işletilen lojistik merkezleri için yararlanılabilecektir.

Karar kapsamında, Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin (YDLM ) faaliyete geçirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen ve gider kalemleri genelge ile belirlenen,

- Kurulum, bilişim dahil yatırım, ruhsat ve izin giderleri, %70 oranında ve YDLM Başına en fazla 5 milyon ABD Doları,

- Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri yada şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin vergiler dahil kira/komisyon/kullanım giderleri, ilk iki yıl % 70, diğer yıllar % 50 oranında ve YDLM balına yıllık en fazla 3 milyon ABD doları,

- Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile danışmanlık hizmeti alımına yönelik giderleri, Bakanlıkça belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla on kişinin brüt ücreti [yıllık kişi başı 100 bin ABD dolarını geçmemek kaydıyla], ilk iki yıl % 70, diğer yıllar % 50 oranında ve YDLM başına, yıllık en fazla 799 bin ABD doları,

olarak desteklenecektir.

YDLM desteğinden, gümrükleme ve Genelge ile belirlenen hizmet kalemleri için ihracatçılar da yararlanabilecektir.

Destek süresi beş yıl olarak belirlenmiş olup son 3 yıllık ortalama kapasite kullanım oranı en az yüzde elli olanlara beş yıla kadar ilave destek verilecektir. Toplam destek süresi on yılı aşamayacaktır.

Bu karar kapsamında en fazla altı adet YDLM desteklenecektir. Destek süresi bitmeden destek kapsamından çıkarılan YDLM yerine yeni bir YDLM destek kapsamına alınabilecektir.

Destek kapsamındaki YDLM'lerde yalnızca Türk ihraç ürünlerine yönelik hizmet verilmesi esas olacaktır.

Karar, uygulama usul ve esaslarını belirleyen Genelgenin yayınlanması ile uygulanmaya başlanabilecektir.

Yayımı tarihinden yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-9.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK