Destek Yönetim Sistemi (DYS)

Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistem.

 • Yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur.
 • "Destek Yönetim Sistemine Nasıl Kayıt Olunur?" sunumu aşağıda yer almaktadır.
 • DYS yararlanıcı bilgilerini MERSİS üzerinden almaktadır. Başvurudan önce MERSİS'te yer alan bilgilerin (vergi numarası, adres, telefon, ortaklık yapısı, temsilci listesi, sektör) kontrol edilerek güncellenmesi gerekmektedir. (https://mersis.gtb.gov.tr/)
 • 31/12/2020 tarihine kadar yapılacak yeni başvurular (proje, heyet, yurtdışı birim, ön onay, kapsama alınma, ön onaya bağlı olmayan destek ödeme başvuruları vb.) DYS öncesindeki başvuru usullerine (KEP vb.) göre de yapılabilir.
 • 31/12/2020 tarihinden sonra iletilecek yeni başvurular sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilir.

DYS devreye girmeden önce sonuçlandırılmamış başvurular ile DYS öncesindeki mevzuata göre sonuçlandırılmış (proje, heyet, yurt dışı birim, rapor, danışmanlık ön onayları vb.) desteklere yönelik yapılacak faaliyet ve destek ödeme başvuruları, proje/ön onay başvurusunun yapıldığı tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır.

 1. Örnek: Devam etmekte olan bir URGE veya Tasarım Projesinin bitmesine 2 yıl süre varsa, bu projenin onay başvurusu DYS üzerinden alınmadığı için kalan proje süresince yapılacak tüm faaliyet ve destek ödeme başvurularına ilişkin süreçler proje onayının alındığı tarihteki mevzuata göre yürütülür.
 2. Örnek: Ön onayı DYS üzerinden verilmemiş olan STH, Alım Heyeti, Rapor-Danışmanlık, Yurt Dışı Birim vb. desteklere ilişkin ödeme başvuruları, ön onayın verildiği tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır
 • DYS üzerinden yapılacak UR-GE, STH, Alım Heyeti gibi başvurularda yer alacak katılımcı şirketlerin DYS'de yararlanıcı olarak tanımlı olmaları zorunludur. DYS'de kayıtlı olmayan şirketler, DYS üzerinden yapılacak başvurulara katılımcı olarak eklenemez.

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ

DYS'ye Nasıl Kayıt Olunur?

DYS'ye İlişkin Tebliğ

Uygulama Usül ve Esaslar

SSS-Sıkça Sorulan Sorular

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİNE (DYS) KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • DYS Kayıt Başvuru Dilekçesi
 • EK A (Sistem Kullanım Taahhütnamesi)
 • EK B1 (Yararlanıcı Bilgi Formu)*
 • MERSİS Numarasını Gösterir Belge Örneği
 • İmza Sirküleri
 • Ortaklık yapısını gösterir güncel Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vekâlet durumu var ise yararlanıcı (firma) adına temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekâletname
 • Kapasite Raporu (Varsa)
 • EK C (Kullanıcı Yetkilendirme Formu)
 • Yetkilendirmesi Talep Edilen Kullanıcının Kimlik Fotokopisi
 • Yetkilendirilmesi talep edilen kişi;
  • Firma bünyesinde çalışıyor ise çalıştığını gösterir son aya ait SGK belgesi sunulması gerekmektedir.(Firma/Kuruluş SGK Bildirgesi, kişiye ait SGK Hizmet Dökümü..vb.)
  • Firma bünyesinde çalışmıyor ise işbu belgenin (EK C) noterde onaylatılarak sunulması gerekmektedir. 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. Tüm belgeler “DYS Kayıt Başvuru Dilekçesi” ekinde ibraz edilmelidir.
 2. Her belgenin ayrı ayrı taranarak .pdf dosyasına dönüştürülmesi gerekmektedir. (Örn: EK A tek .pdf, Kapasite raporunun tüm sayfaları tek .pdf vb)
 3. Tüm belgeler bağlı Genel Sekreterliğe KEP aracılığıyla iletilmelidir.
 4. Firmaların MERSİS'te kayıtlı bilgileriyle başvuruda ibraz edilen belgelerde yer alan bilgilerin farklı olması durumunda başvurular işleme alınmayacaktır. Bu nedenle; öncelikle MERSİS kayıtlarının kontrol edilmesi, eksikliklerin tamamlanarak MERSİS kayıtlarının güncellenmesi gerekmektedir.
 5. EK B1* ve EK C elektronik ortamda bilgisayarınızda doldurulmalıdır.
 6. EK A ve EK B1* imza sirkülerinde münferit / müşterek imza yetkisi olan kişiler tarafından imzalanmalıdır.
 7. EK C imza sirkülerinde münferit / müşterek imza yetkisi olan kişiler ve yetkilendirilecek kullanıcı tarafından imzalanmalıdır.
 8. Yetkilendirilecek her kişi için ayrı bir EK C ibraz edilmelidir. Her kullanıcının yetkili olacağı modüllerin belirtilmesi gerekmektedir.
 9. EK C'de yetki başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmelidir. Yetki süresi azami 3 yıldır. Firmanın imza sirkülerinde yer alan yetki bitiş tarihinin 3 yıldan daha yakın bir tarih olması durumunda imza sirküleri geçerlilik tarihi esas alınacaktır.
 10. Eksik bilgi / belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • MERSİS'te yer alması zorunlu olmayan tüzel kişi yararlanıcılar için EK B2 ve gerçek kişiler için EK B3

 

CANLI DESTEK