Eximbank İhracat Kredileri

A- KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ

 

REESKONT KREDİSİ (RK)

Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalarımız için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, T.C Merkez Bankası ile iş birliği içerisinde, Eximbank'a tanınan limit çerçevesinde kullandırılan TL/Döviz Kredisi programıdır.

İhracata yönelik mal üreten imalatçılarımız, döviz kazandırıcı hizmet ihracı yapan firmalarımız ve tüm ihracatçılarımız kullanmaktadır.

Program limiti olarak döviz ve Türk Lirası kredilerin toplamı olmak üzere 350 Milyon ABD Doları'na kadar kredi kullandırılabilmektedir. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri'ne yönelik program limitinde 400 Milyon ABD Doları'na kadar kredi kullandırılabilmektedir. Kredi EUR/USD/GBP/JPY olarak kullanılabilmektedir.

İşlem alt limiti KOBİ vasfına haiz firmalar için 50.000 ABD Doları, diğer tüm firmalar için 100.000 ABD Doları'dır.

Vade 360 güne kadardır.

KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİSİ

İhracatçı KOBİ'lerimize ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üretici) imalatçı KOBİ'lerimize yönelik kullandırdığımız İhracata Hazırlık Kredisidir.

İhracatçı KOBİ'lerimiz ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üretici) imalatçı KOBİ'lerimiz için uygundur.

Kobi İhracata Hazırlık Kredisi programımız kapsamında 5.000.000 ABD Doları'na kadar kredi kullandırabilmektedir.

Kobi İhracata Hazırlık Kredisi programımız kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Vade seçenekleri, Eximbank internet sitesinde faiz/kâr payı oranları ile birlikte yayınlanmaktadır.

Kredilere uygulanacak faiz/kâr payı oranları; kredi vadesi, kredi tutarı ve para birimine göre belirlenmektedir.

 

İHRACATA HAZIRLIK KREDİSİ

İhracata Hazırlık Kredisi Programı ile Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç, ihracatçılarımızın ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçılarımızın uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerini artmakta, ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Bu kredi, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç, ihracatçılarımız ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçılarımıza kullandırabilmektedir. 10.08.2017'den itibaren TL bazında Sevk Öncesi İhracat Kredisi ve İhracata Hazırlık Kredisi sadece KOBİ'lere kullandırılmaktadır.

Bu program, ihracatçılarımızın uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerini artırmakta, ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

İhracata Hazırlık Kredisi programı kapsamında ihracatçılarımıza 25 milyon ABD Doları'na kadar kredi kullandırabilmektedir.

İhracata Hazırlık Kredisi programımız kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Vade seçenekleri, Eximbank internet sitesine faiz/kar payı oranları ile birlikte yayınlanmaktadır.

Kredilere uygulanacak faiz/kar payı oranları; kredi vadesi, kredi tutarı ve para birimine göre belirlenmektedir.

 SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ

İhracatçı, imalatçı ihracatçı, ihracata yönelik mal üreten imalatçıların sevk sonrası ihracatın finansmanı amacıyla vadeli satışlarından doğan ihracat alacaklarına ilişkin yabancı para üzerinden düzenlenen senet ve belgeler karşılığında Türk menşeli malların serbest dövizle, kesin olarak ihracından sonra ihracat alacakları iskonto edilmekte, sevk sonrası dönemde finansman ihtiyacı karşılanmaktadır.

İhracatçılarımızın vadeli satış imkanlarının arttırılması suretiyle uluslararası piyasalardaki rekabet şanslarının genişletmelerini, alacaklarını ticari ve politik risklerden arındırarak yeni ve hedef pazarlara açılmaları teşvik edilmekte, ihracatçılarımızın sevkiyat sonrası finansman imkanlarına erişmeleri sağlanmaktadır.

Program kapsamında firma limiti döviz ve Türk Lirası kredilerin toplamı olmak üzere azami 350 Milyon ABD Doları'dır (DTSŞ hariç). Dış Ticaret Sermaye Şirketleri için firma limiti 400 Milyon ABD Doları'dır kredi Euro / USD/GBP/JPY olarak kullanılabilmektedir.

Sevk Sonrası Reeskont Kredisi programımız kapsamında işlem bazında alt limit 1.000 ABD Doları tutarındadır.

Sevk Sonrası Reeskont Kredisi programı ile 360 Güne kadar olan ihracat alacaklarınızı iskonto edilmekte, sevk sonrası dönemde finansman ihtiyacını karşılanmaktadır.

Programa KOBİ, İhracata yönelik mal üreten imalatçılar ve tüm ihracatçılar başvurabilir.

 DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ İHRACAT KREDİSİ

Kredi, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)'nin ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılmaktadır.

Program kapsamında firma bazında, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde ihdas edilen ilgili kredi komiteleri tarafından ABD Doları bazında limit tahsis edilmektedir. Komiteler tarafından belirlenen limitler gerektiğinde yıl içinde revize edilebilmektedir.

İşlem alt limiti bulunmamaktadır.

Vade seçenekleri, Eximbank internet sitesinde faiz/kar payı oranları ile birlikte yayınlanmaktadır.

SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİSİ

Sevk Öncesi İhracat Kredisi (SÖİK), ülkemiz ihracatına olan desteği artırmak ve farklı kanallardan ihracatçı firmalarımıza ulaşabilmek için aracı bankalara vasıtasıyla kullanıma sunulmuş olunan kredi programıdır.

Sevk Öncesi İhracat Kredisi (SÖİK);

 • Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) hariç olmak üzere, Türkiye'de yerleşik ihracatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçı firmaların, ilgili mevzuat uyarınca ihracı yasaklanan mallar dışında kalan Türk menşeli malların kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında,
 • KKTC'de mukim ihracatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçı firmaların, Türkiye ve KKTC'de yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca ihracı yasaklanan mallar dışında kalan KKTC menşeli malların kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında,
 • Türkiye'de kurulu serbest bölgelerde, üretim, alım-satım veya bakım-onarım ruhsatı sahibi kullanıcıların, ilgili mevzuat uyarınca ihracı yasaklanan mallar dışında kalan Türk menşeli malların veya hizmetin, serbest bölgeden üçüncü ülkelere (Türkiye'deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) satışı taahhüdü karşılığında,
 • Türkiye'de yerleşik firmaların, İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat 2017/4) veya işbu mevzuatı mülga edecek sair mevzuat çerçevesinde aşağıda belirtilen döviz kazandırıcı hizmetlerin ihracı taahhüdü karşılığında;
 • Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışlarının,
 • Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetlerinin,
 • Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetlerinin,
 • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetlerinin,
 • Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, dış sefere çıkan Türk ve yabancı bayraklı gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı, yenileme ve dönüşüm ile bakım, onarım, yenileme ve dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışlarının,
 • Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışlarının finanse edilmesi amacıyla aracı bankalara kredi tahsis edilir.

Sevk Öncesi İhracat Kredileri programı ile ihracatçılarımızın ve ihracata yönelik mal üreten (nihai üretici) imalatçılarımızın ihracatlarını geliştirilmelerine destek verilmekte, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesine katkıda bulunulmakta, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılmasına yardımcı olunmakta, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım mallarının üretim ve satışı teşvik edilmekte, ihracatçılarımızın sevk öncesi kısa vadeli finansman ihtiyaçları aracı bankalar aracılığı ile karşılanmaktadır.

Sevk Öncesi İhracat Kredileri programı kapsamında; bir firmaya kullandırılabilen TL ve Döviz kredilerinin anapara bakiyeleri toplam limiti azami 25.000.000 ABD Doları tutarındadır.

Söz konusu firma limiti, SÖİK Katılım TL/SÖİK Katılım Döviz kredisi kapsamında 15 milyon ABD Doları tutarındadır. SÖİK KKTC TL kredisi kapsamında 5 milyon TL ile sınırlıdır.

SÖİK programı kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Vade seçenekleri, Eximbank internet sitesinde faiz/kar payı oranları ile birlikte yayınlanmaktadır.

Kredilere uygulanacak faiz/kar payı oranları; kredi vadesi, kredi tutarı ve para birimine göre belirlenmektedir.

Aracı bankalar, faiz ve kâr payı oranları üzerine TL kredilerde azami yıllık 1 (bir), döviz kredilerinde azami yıllık 0,5 (yarım) puan aracılık komisyonu ilave edebilirler.

 

B- ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT KREDİLERİ

İHRACATA YÖNELİK YATIRIM KREDİSİ

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi programı kapsamında, kalıcılığı veya uzun süreli kullanım özelliği dolayısıyla orta veya uzun vadeli finansman gerektiren makine, teçhizat ve aksam harcamalarınızı katma değer vergisi hariç tutar üzerinden finanse edilmektedir.

Program kapsamında yapılmış harcamaların finansmanı, harcamaların kredi başvuru tarihinden azami 180 gün öncesine kadar olan sürede gerçekleştirilmiş olması halinde mümkündür.

Türkiye'de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve Türkiye'de kurulan Serbest Bölgelerde üretime/alım satıma yönelik geçerli faaliyet ruhsatı sahibi olan firmalar ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet gerçekleştiren firmalar krediden yararlanabilmektedir.

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi programı kapsamında 50.000.000 ABD Doları'na kadar kredi kullandırılabilmektedir. Kredi Euro veya USD olarak kullanılabilmektedir. İhracata Yönelik Yatırım Kredisi programımız kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır. Vade seçenekleri, internet sitesinde faiz/kar payı oranları ile birlikte yayınlanmaktadır.

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi Programının faiz oranları kredinin vadesine ve kredi kullanılan döviz cinsine göre belirlenmektedir. İlgili oranlara internet sitesinde yer alan faiz ve kar payı oranları bölümünden erişilebilmektedir.

İHRACATA YÖNELİK İŞLETME SERMAYESİ KREDİSİ

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi programımız kapsamında kredi başvuru tarihinden azami 180 gün öncesine kadar olan sürede gerçekleştirilen hammadde, ara malı alımı, nihai mal, nihai ürün ve 1 aylık dönem için elektrik, su, doğal gaz, personel masrafları gibi işletme sermayesi ihtiyaçları finanse edilmektedir.

Türkiye'de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçılarımız ve imalatçı-ihracatçılarımız, ihracatçılarımız ile Türkiye'de kurulan Serbest Bölgelerde üretime veya alım-satıma yönelik geçerli faaliyet ruhsatı sahibi olan firmalarımız ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet gerçekleştiren firmalar krediden yararlanabilirler.

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi programı kapsamında program limiti azami 50.000.000 ABD Doları olup, kredi Euro veya USD olarak kullanılabilmektedir. İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi programımız kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır. Vade seçenekleri, internet sitesinde faiz/kar payı oranları ile birlikte yayınlanmaktadır.

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi Programımızın faiz oranları kredinin vadesine ve kredi kullanılan döviz cinsine göre belirlenmektedir. İlgili oranları internet sitesizde yer alan faiz ve kar payı oranları bölümünde yer almaktadır.

İHRACAT ALACAKLARI İSKONTO PROGRAMI

Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı kapsamında, satış sözleşmesi bazında ticari ve politik risklere karşı sigortalanan ihracat işlemlerinden doğan, vadeli ihracat alacaklarını sevk sonrası aşamada iskonto edilmektedir.

İhracat Alacakları İskonto programı kapsamında herhangi bir firma limiti bulunmamaktadır. İşlem Alt Limiti 15.000 ABD Doları'dır.

Azami vade, OECD Resmi Destekli İhracat Kredileri Uzlaşısı'nda belirlenen limitler çerçevesinde, işlem bazında taraflarca belirlenmektedir.

Türkiye'den ihraç edilecek Türk menşeli (gümrük beyanname formunda menşe ülke kodu 052 olan) sermaye mallarını finanse edilmektedir.

Kredilendirme oranı, Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı kapsamında yapılacak risk analizi sonucunda belirlenecek zarar tazmin oranına göre tespit edilmektedir. Zarar tazmin oranının %95 olarak belirlendiği işlemler için kredilendirme oranı %90, zarar tazmin oranının %90 olarak belirlendiği işlemler için ise kredilendirme oranı %85 olarak uygulanmaktadır

Teminat, krediye ilişkin asli teminat, ihracat alacaklarının ve ihracat bedellerine ilişkin Spesifik İhracat Kredi Sigortası kapsamında doğmuş/doğacak hakların Banka'ya temlik edilmesidir.

OECD düzenlemeleri çerçevesinde, anapara geri ödeme süresi iki yıl ve üzerindeki işlemler için ihracat bedelinin asgari %15'lik kısmının iskonto tarihinden önce ithalatçı firma veya bankası tarafından ihracatçıya ödenmesi gerekmektedir.

Anapara geri ödeme süresi iki yıl ve üzerindeki ihracat işlemlerinde, satış sözleşmesinde, ihracat bedeli vadelerinin azami 6'şar aylık dönemlere denk gelecek eşit taksitler halinde ödemeli olacak şekilde düzenlenmesi beklenmektedir.

Anapara geri ödeme süresi; iki yılın altındaki ihracat işlemlerinde ise, satış sözleşmesinde tek bir ödeme vadesi öngörülmesi de mümkündür.

Program kapsamında iskonto tarihi itibariyle, sermaye malları için vadesine azami 120 ay kalan ihracat alacaklarını iskonto edilmektedir.Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yüksek gelirli olarak sınıflandırılan ülkeler için azami vade 60 ay olabilmektedir. Uygulanacak faiz oranı, işlem bazında Banka kaynak maliyetleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

MARKA KREDİSİ

Türkiye'de yerleşik İhracata yönelik mal üreten imalatçılar ve tüm ihracatçıların yurt dışında yerleşik marka alımları finanse edilmektedir.

Marka Kredisi programı ile yurt dışında yerleşik marka ve/veya marka ile ilgili mağaza/tesis satın alınması veya Türk malı/markası imajının geliştirilmesi ile moda yaratma veya Türk markasın yerleştirmeye yönelik yurt dışına açılma ve yerleşme faaliyetlerini yürütülmesi için kredi başvuru tarihinden azami bir yıl öncesine kadar yapılan harcamaların harcama belgeleri karşılığında, yapılacak harcamaların ise harcama taahhüdü karşılığında finansmanı sağlanmaktadır.

Türkiye'de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı vasfına sahip olan ve Banka tarafından yapılan istihbarat ve değerlendirme çalışması sonunda mali analiz, ticari etik açısından yeterli görülen ve bu alanlarda faaliyet gösteren firmalar bu programdan yararlanabilirler.

Markalaşma faaliyetlerinin finansmanı için söz konusu markanın,

 • Harcamanın gerçekleştirilmiş olduğu/gerçekleştirileceği ülkede tescil edilmiş ve koruma süresinin devam ediyor olması,
 • Haciz, rehin vb. nedenlerle sınırlandırılmamış olması gerekmektedir.

Marka Kredisi programı kapsamında tanımlanmış bir üst limit bulunmamakla birlikte ihracatçılarımıza kullandırılacak kredi tutarı, markalaşmaya yönelik yapılmış harcamalar ve satın alımlara yönelik sözleşme tutarları dikkate alınarak Banka tarafından belirlenmektedir.

Marka Kredisi programı kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Vade seçenekleri, internet sitesinde faiz/kar payı oranları ile birlikte yayınlanmaktadır.

Krediye uygulanacak faiz oranları internet sitesinde faiz/kar payı oranları bölümünde yer almaktadır.

 

AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ

Türkiye'de yerleşik KOBİ'lerin ihracatına ve döviz kazandırıcı hizmetlerine yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirecekleri yatırım projeleri (yeni yatırım, tevsi ve modernizasyon) ile işletme sermayesi ihtiyaçları için harcama belgelerine dayalı finansman desteği sağlayan bir kredi programıdır.

İhracat amaçlı veya döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan KOBİ'ler için uygun bir kredidir.

Eximbank  ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında imzalanan Kredi Anlaşması çerçevesinde; sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ihracatına veya döviz kazandırıcı hizmetlerine yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirecekleri yatırım projeleri (yeni yatırım, tevsi ve modernizasyon) ile işletme sermayesi ihtiyaçları finanse edilmektedir.

Avrupa Yatırım Bankası Kredisi programı kapsamında finanse edilecek mal ve hizmet alımlarının AYB Satın Alma Kılavuzuna uygun olması beklenmektedir. Projelerin, ülkemiz ve Avrupa Birliği çevre mevzuatına uygun olması gerekmektedir.

Arsa, bina, taşıt alımı vb. amaçlı ya da kısa vadeli finansman ihtiyaçları ve hisse senedi alımı benzeri tamamen finansal amaçlı işlemler bu kredi kapsamında finanse edilmemektedir.

Avrupa Yatırım Bankası Kredisi programımız kapsamında 25 milyon Euro tutarını geçmeyen projeler kredilendirilecektir. Program limiti 12,5 milyon Euro tutarındadır.

Avrupa Yatırım Bankası Kredisi programımız kapsamında herhangi bir işlem alt limiti bulunmamaktadır.

Krediye uygulanacak vade seçenekleri kredi bazında Banka tarafından belirlenmektedir.

Krediye uygulanacak faiz oranı kredi bazında Banka tarafından belirlenir.

 

GEMİ İNŞA VE İHRACATI FİNANSMAN PROGRAMI

Gemi inşa/ihraç edecek ihracatçıların gemi inşa aşamasındaki finansman ihtiyaçları karşılanmakta, rekabet güçleri desteklenmekte, yurt dışındaki müşteriler ve kreditör kuruluşlar nezdindeki kredibiliteleri arttırılmaktadır.

Program kapsamında kullandırılacak krediler ile;

 • Alıcı firma ile imzalanan kontrat kapsamında, gemi inşa/ihraç edecek ihracatçıların gemi inşa aşamasındaki harcamaları proje bazında finanse edilmektedir.

Teminat Mektubu: Programımız kapsamında düzenlenen teminat mektupları ile;

 • Geminin finansmanı amacıyla inşa süresince alıcı firma, alıcının bankası/finansman kurumu tarafından yapılacak avans niteliğindeki ödemeler ve bunlara ilişkin doğabilecek faizler,
 • Proje konusu gemide kullanılacak makina ve ekipmanların vadeli ithalatı ile vadeli yurtiçi tedarik işlemlerine ilişkin ödeme yükümlülükleri, belirlenen limit çerçevesinde garanti kapsamına alınmaktadır.

Kullandırılacak kredinin/düzenlenecek teminat mektubunun tutarı ve vadesi alıcı ve satıcı firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümleri dikkate alınarak proje bazında Banka tarafından belirlenir. Alıcı firma ile imzalanan gemi kontrat bedelinin %85'ine kadar kredi kullandırılabilir veya teminat mektubu limiti belirlenebilir. Program bazında azami 25 milyon ABD Doları tutarında kredi kullandırılabilir veya teminat mektubu limiti belirlenebilir. Ayrıca bu limitler dahilinde aynı proje için kredi ve teminat mektubunu birlikte kullandırılabilmektedir.

Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programımız kapsamında işlem bazında herhangi bir alt sınır bulunmamaktadır. Vadesi, maksimum 360 gündür.

Gemi İnşa Firmaları başvurabilmektedir.

Krediye uygulanacak faiz oranları Banka tarafından belirlenmektedir.

 

YURT DIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ

Türk firmalarının değişik pazarlarda Türk menşeili her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlaması amacıyla, herhangi bir ülkede değişik ürünlerin sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları ile bir ya da birden fazla firmanın bir araya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırım harcamaları finanse edilmektedir.

Yurt Dışı Mağazalar Kredisi yatırım dönemine ilişkin harcama belgeleri karşılığında kullandırılabilmektedir. Bu tür harcamaların düzenlenmiş fatura, hakediş ve bunun ödendiğini gösteren destekleyici belgeler ile bankamıza ibraz edilmesi beklenmektedir. Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi, Türkiye'de yerleşik firmalara, krediye ilişkin Vergi Resim Harç İstisna Belgesinin (VRHİB) kapatılması taahhüdü karşılığında kullandırılabilmektedir.

Yurt Dışı Mağazalar Kredisi programı ile ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin arttırılmasını teminen, Türk firmalarının yurtdışında marka tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kendi markası ile yurt dışında açacakları mağazaların yatırım harcamaları ile değişik pazarlarda Türk menşeli her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlama amacıyla, değişik ürün gruplarının sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları veya bir ya da birden fazla firmanın bir araya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırımlara destek verilmektedir.

Yurt Dışı Mağazalar Kredisi kapsamında krediye konu olan yatırım projesinin uygunluğu Banka tarafından belirlenmektedir.

Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi programı kapsamında 25 Milyon ABD Doları'na kadar kredi kullandırılabilmektedir. Kredi Euro veya ABD Doları olarak kullanılabilmektedir.

Yurt Dışı Mağazalar Kredisi programı kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır

Vadesi maksimum 5 yıldır. Krediye uygulanacak faiz oranları Banka tarafından kredi bazında belirlenmektedir.

ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİSİ

Özellikli İhracat Kredisi Programı ile ihracata yönelik mal üreten firmaların Banka mevcut kredi programları çerçevesinde kredilendirilemeyen ancak Banka tarafından uygun bulunan mal ve hizmet projelerine orta vadeli finansman sağlanmaktadır.

Yurt dışından sağlanan fon kuruluşunun zorunlu kıldığı nitelikleri taşıyan Türkiye'de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçılar ve ihracatçılar için uygundur.

Kredi tutarı proje bazında Banka tarafından belirlenmektedir.

Özellikli İhracat Kredisi programı kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Kredi vadesi, proje bazında Banka tarafından belirlenmektedir.

Türkiye'de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçılar ve ihracatçılar başvurabilmektedir.

Kredi faiz oranı proje bazında Banka tarafından belirlenmektedir.

FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNE YÖNELİK KREDİ PROGRAMI

Finansal Kiralama Şirketlerine Yönelik Kredi (FKŞYK) ihracatçı, imalatçı-ihracatçı, ihraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçı, Türkiye'de kurulu serbest bölgelerde mukim olan ve üçüncü ülkelere (Türkiye'deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) mal ve hizmet satışı yapan, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet yürüten firmaların; ilgili mevzuat uyarınca ihracı yasaklanan mallar dışında kalan Türk menşeli malların ihracı/satışı ve döviz kazandırıcı hizmet ihracı taahhüdü karşılığında, finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımların finanse edilmesi amacıyla ve Finansal Kiralama Şirketleri aracılığıyla kullandırılan kredi programıdır.

 • İhracatçı,
 • İmalatçı-İhracatçı,
 • İhraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçı,
 • Türkiye'de kurulu serbest bölgelerde mukim olan ve üçüncü ülkelere (Türkiye'deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) mal ve hizmet satışı yapan,
 • Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet yürüten kişiler için uygundur.

Finansal Kiralama Şirketlerine Yönelik Kredi Programı kapsamında kullandırılan kredilere yönelik vergi, resim ve harç istisnası uygulamasına ilişkin hususlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Türkiye'de mukim ihracatçıların, imalatçı-ihracatçıların, ihraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçıların, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet yürüten firmaların ve Türkiye'de kurulu serbest bölgelerde mukim olan ve üçüncü ülkelere (Türkiye'deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) mal ve hizmet satışı yapan firmaların finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımların finansmanı amaçlanmaktadır.

Program kapsamında; bir firmaya kullandırılan kredilerin anapara bakiyeleri toplamı 2,5 milyon ABD Doları'nı aşamaz. Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) kapsamında döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerin tutarı VRHİB tutarını aşamaz.

FKŞYK programı kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Vade seçenekleri, internet sitemizde faiz/kar payı oranları ile birlikte yayınlanmaktadır.

Kredilere uygulanacak faiz oranları, Türk Eximbank tarafından belirlenir ve Finansal Kiralama Şirketlerine duyurulur. Kredilere uygulanacak faiz oranlarının belirlenmesinde kredi kullandırım tarihinde geçerli olan faiz oranları esas alınır. Finansal Kiralama Şirketleri, söz konusu faiz oranları üzerine Türk Eximbank tarafından belirlenen komisyon oranlarını ilave edebilirler. Finansal Kiralama Şirketi komisyonu azami yıllık 1 (bir) puandır.

Kredi ABD Doları, EURO, İngiliz Sterlini ve Japon Yeni cinsinden kullandırılmaktadır.

Kaynak: https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler 

CANLI DESTEK