Gözlük Çerçevesi Aksamı Gözetim Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

20 Ocak 2023

20 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 30.01.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Gözlük Çerçevelerinin Aksamlarına Yönelik Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı.

Buna göre, Yeminli Mali Müşavirlik Gözetim Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporunun 6 ayda bir İthalat Genel Müdürlüğüne iletilme süresi 12 ayda bir olarak güncellendi.

Ayrıca, Tebliğin Gözetim Belgesi Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler başlıklı 2 numaralı ekinde yer alan birinci madde yeniden düzenlendi. Maddenin son hali şu şekilde oldu: “1- İmza sirkülerinin aslı/noter tasdikli sureti veya ticaret sicil tasdiknamesi (19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş, anılan Yönetmelikte belirtilen tüm unsurları taşıyan ve güncel bilgileri içeren beyan sahibine ait sicil tasdiknamesinin aslı veya noter onaylı örneği; ithalatçının, esnaf veya sanatkâr olması durumunda Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğünce düzenlenen esnaf ve sanatkâr sicil tasdiknamesinin aslı veya noter onaylı örneği, gerçek kişi olması durumunda başvuru tarihi itibarıyla geçerli ve noter tasdikli imza beyanı aranır. Beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekâletname aranır. Belgelerin mahiyetinde bir değişiklik olması ve/veya geçerlilik sürelerinin dolması durumunda noter tasdikli yeni bir belgenin ibraz edilmesi zorunludur.)”

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230120-8.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK